Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia.  OOS - 27.
 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
- wielkość i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
- informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
- wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia instalacji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji”
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa.”

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł – za dokonanie zgłoszenia i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenie, a w przypadku sprzeciwu – decyzja Prezydenta Miasta Płocka

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. decyzji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, pok. E-52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2273).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (Dz.U. Nr 130 poz. 880).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130 poz. 881).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 lutego 2018, godz. 08:59 -> historia zmian  (35)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 781 791

Stopka