Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia.  OOS - 27.
 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
- wielkość i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
- informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
- wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia instalacji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji”
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa.”

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł – za dokonanie zgłoszenia i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenie, a w przypadku sprzeciwu – decyzja Prezydenta Miasta Płocka

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. decyzji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, pok. E-52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256);
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 799 ze zm.);
  • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U.2017 r., poz.286, ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (Dz.U. 2010.130.880);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130 poz 881).


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:53 -> historia zmian  (42)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 428

Stopka