Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 212/XV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie: utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 ), art. 4 ust. 1 pkt. 17 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001, z 2005r. Nr 273, poz. 2703, Nr 94, poz. 788, Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 , Nr 164, poz. 1366, z 2006r. Nr 164, poz. 1366, Nr 94 poz. 651, Nr 104, poz. 708, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 104, poz. 711, Nr 158, poz. 1121 i z 2007r. Nr 217, poz. 1588, Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 793, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791 i Nr 176, poz. 1243 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Tworzy się z dniem 1 stycznia 2008 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku.

§2
Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka.

§3
Nadaje się Statut dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku – jednostki budżetowej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Płocka wystąpił z inicjatywą utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy   obejmującego swoim zasięgiem tylko miasto Płock.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustanowiła obowiązek współfinansowania wraz ze Starostą bieżącego funkcjonowania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. W 2007 roku kwota  dotacji celowej przekazanej przez Urząd Miasta Płocka na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy  wynosi 1,4 mln złotych.
Ponoszenie takich nakładów finansowych pozwala na utworzenie własnej instytucji rynku pracy, która odpowiadałaby specyficznym potrzebom Miasta w tym zakresie, stworzyłaby nową  jakość, jeśli chodzi o dotychczasowe struktury instytucji rynku pracy oraz realne podstawy instytucjonalne do absorpcji środków strukturalnych.
Nie bez znaczenia jest również to, że nasza bierna partycypacja w kosztach PUP i obowiązek racjonalnego gospodarowania środkami budżetu obligują nas do poszukiwania takiego sposobu alokacji tych środków, abyśmy mieli nad nimi pełną kontrolę tak finansową, jak i merytoryczną.
W związku z powyższym powołanie nowego urzędu pomoże w sposób bardziej efektywny, konkretny i odpowiadający potrzebom rynku pracy świadczyć usługi na rzecz bezrobotnych i pracodawców.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 roku
data publikacji: 
piątek, 02 listopada 2007, godz. 10:32
ostatnia zmiana: 
piątek, 02 listopada 2007, godz. 10:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 675

Stopka