Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr  2361/08
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 10 września 2008r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Pracy Urzędu Miasta Płocka

Na  podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1593 ze zm. ) w związku z  art.1041 , art.1042  § 2  i art. 104 3 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.     z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)  oraz § 11 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka  wprowadzonego  zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka       z dnia 16 lipca 2008 r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka ze zm. zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Płocka ( tekst jednolity) stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 5138/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 2006 r. zmienionym zarządzeniami Nr 66/06  z dnia 28 grudnia 2006 r.,  354/07  z dnia 7 marca 2007 r. i 907/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r.   wprowadza się następujące zmiany:
1) § 22 otrzymuje brzmienie:
“§ 22. 1.  Rozkład czasu pracy pracowników, z zastrzeżeniem ust. 1a i § 23 jest następujący:
1) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 7.30 do 15.30,
2) w środy: od 9.30 do 17.30.
1a. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach pracodawca może wprowadzić dla poszczególnych pracowników inny rozkład czasu pracy niż ustalony w ust 1.
2. Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy, z zastrzeżeniem § 23 ust.2     i 3.
3. Na pisemny wniosek pracownika  Pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik  jest objęty.
4. Rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników niepełnosprawnych, których dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin  ustala kierownik komórki organizacyjnej              w porozumieniu  z pracownikiem, informując o powyższym komórkę kadr.”

2)  § 23 otrzymuje brzmienie:

“§ 23.1.  W Urzędzie może być stosowany równoważny czas pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. W systemie równoważnego  czasu pracy pracują pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Harmonogramy pracy określające dni i godziny pracy w poszczególnych dniach ustala kierownik tej komórki organizacyjnej.
  3. Pracownicy Zespołu Monitoringu w Oddziale Zarządzania Kryzysowego,Ochrony Ludności i Spraw Obronnych pracują  w systemie pracy zmianowej we wszystkie    dni tygodnia :
I   zmiana  od godz. 6.00 do 14.00;
II  zmiana  od godz. 14.00 do godz. 22.00;
III zmiana od  godz.  22.00 do godz. 6.00.”
wg harmonogramu ustalonego przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.”
3) w § 26 w zdaniu pierwszym zamiast kropki stawia sie przecinek i dopisuje wyrażenie : ” z zastrzeżeniem § 23 ust.2 i 3.”
4) w § 30 w ust.2 po wyrażeniu „ Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego” skreśla się wyrażenie „kierownik tej komórki” i dopisuje się wyrażenie: „ i Zespołu Monitoringu – osoby wyznaczone przez Kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych”.

§ 2

Zobowiązuję Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta  do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych  pracowników.

§ 3

Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl  w  dniu podpisania.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie  po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2361/08 z dnia 10 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 17 września 2008, godz. 16:12
ostatnia zmiana: 
środa, 17 września 2008, godz. 16:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 527

Stopka