Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 115/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: zobowiązania organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 5a, art. 5c pkt 1, art. 7a ust. 1, 2, 4 oraz ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr , 27, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357)  oraz art. 10 ust. 1, art. 11, art. 12 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2015 rok - Uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r., Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Podejmuje się zobowiązanie do ponoszenia przez Gminę - Miasto Płock z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6, z siedzibą w Płocku, ul. 3 Maja 4.

                                               

§ 2

Przyjmuje się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2015 r. /plan finansowy Zespołu Szkół nr 6 na 2015 r. /dział 801, rozdział 80110 i rozdział 80120/ oraz środki finansowe przewidziane na określony w § 1 cel w Budżetach Miasta Płocka na lata następne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

                                                                 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 115/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:50
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:50 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 769

Stopka