Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 637/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia położonej w Płocku przy ul. Miodowej oraz powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 Nr 175) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708 Nr 220poz.1600, Nr 220 poz. 1061) w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 436/07 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Miodowej – Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:


§ 1


1.Z zasobu Gminy Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Płocku przy ul. Miodowej zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.


dz. nr: 871
pow. w m2: 18
KW: 55804
przeznaczenie w p.z.p.: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szacunkowa wartość nieruchomości w zł.: 10.026,00
cena wywoławcza nieruchomości w zł.: 11.000,00


2.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) upływa w dniu 05 lipca 2007 r.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka na okres 21 dni.
Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3.


Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem oznaczonej nr ewidencyjnym działki 871 położonej w Płocku przy ul. Miodowej w składzie:

1. Przewodniczący - Mariusz Pakulski

2.Z-ca Przewodniczącego – Dariusz Dobosz

3. Członek - Barbara Udałow

4. Członek - Dorota Zgorzelska

5. Członek - Beata Łapiak

6. Członek - Mariola Borowska

§ 4


Termin i godzinę przetargu ustali Przewodniczący Komisji Przetargowej.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 637/07 z dnia 23 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:37
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 606

Stopka