Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 43/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Wprowadza się, jako obowiązujące na terenie miasta Płocka , zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 651/XLV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Płocka, zmieniona uchwałą Nr 314/XV/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:30
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:30 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
52 470 214

Stopka