Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 43/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Wprowadza się, jako obowiązujące na terenie miasta Płocka , zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 651/XLV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Płocka, zmieniona uchwałą Nr 314/XV/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:30
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:30 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 777 898

Stopka