Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 642/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie: ogłoszenia III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2007 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 25 i art. 28 oraz art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, ze zm. Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44 poz. 427) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konkurs pod nazwą: „III edycja konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2007 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej” w celu wyłonienia organizacji pozarządowych, których działalność zostanie dofinansowana ze środków Budżetu Miasta Płocka.
2. Określić warunki realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 oraz tryb i kryteria wyboru ofert, zawarte w „Ogłoszeniu III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2007 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej”, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

1. Powołać Zespół Opiniujący złożone oferty w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, w następującym składzie:
1)Przewodniczący – Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej
2)Wiceprzewodniczący – Katarzyna Michalska – Dyrektor WZS
3)Sekretarz – Anna Kostun – WZS
4)Członek – Kazimierz Cieślik – PP
5)Członek – Andrzej Czapski – PP.I
6)Członek – Marzenna Kalaszczyńska-Kikiewicz – RN
7)Członek – Ewa Łomicka – WZS
8)Członek – Małgorzata Murawska – WSB.II
9)Członek – Mariusz Krzyżaniak – MOPS
10)Członek – Marzanna Bartosiak – MOPS

2.Regulamin pracy Zespołu Opiniującego, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007r., dział 853, rozdział 85395, § 2820, zadanie 2/WZS/G.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 642/07 z dnia 23 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 565

Stopka