Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 5023/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 maja 2006r.


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4119/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.   

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128)) oraz Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia  i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz Uchwały Nr 870/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy  z organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych oraz ZarządzeniaNr 4559/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006r.w sprawie zmiany Zarządzenia 3719/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłat czynszowych za najem lokali oraz przyjęcia zasad korzystania z lokali w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22  Płocku, zarządzam co następuje:

§ 1

1.W § 1 uchyla się treść ust. 1, lit.b) o treści: "Stowarzyszeniu Chorych Przewlekle i Ich Przyjaciół  "W SOBIE MOC" w Płocku – lokal o powierzchni użytkowej 17,17 m2 ".
2.W § 1 dodaje się ust. 4 o następującej treści:
"4. Zobowiązuję organizację pozarządową, o której mowa w ust. 1, lit. a) do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu zgodnie z "Zasadami korzystania z lokali w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku" przyjętymi Zarządzeniem Nr 4559/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006r."

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 4119/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 listopada 2005r. pozostają bez zmian. 

 
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2006r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 5023/06 z dnia 22 maja 2006r.
data publikacji: 
wtorek, 23 maja 2006, godz. 08:33
ostatnia zmiana: 
wtorek, 23 maja 2006, godz. 08:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 565

Stopka