Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA Nr 369/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru członków Rad Mieszkańców Osiedli.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z  § 16 uchwały Nr 334/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 72, poz. 2637)  - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustalić jednorazowe diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka w wysokości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

§ 2.

Diety wypłacać będzie kasa Urzędu Miasta Płocka po przeprowadzeniu wyborów.

§ 3.

Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka na 2008 rok – zad. 01/BRM/G – dz. 750, rozdz. 75095 § 3030.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Wysokość diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych Rad Mieszkańców Osiedli ustala uchwałą Rada Miasta Płocka.
W uchwale zaproponowana została dieta w wysokości 130,00 zł  dla członka OKW, która jest w takiej samej wysokości jak przy wyborach do RMO w 2003 r.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 369/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
data publikacji: 
środa, 25 czerwca 2008, godz. 16:51
ostatnia zmiana: 
środa, 25 czerwca 2008, godz. 16:51 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 660

Stopka