Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.


Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3.  WUA-01.


 

Dotyczy inwestycji, na które uzyskano pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych/ rozbiórkę oraz zgłoszono zamiar budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych art. 42 i 45 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie dziennika budowy

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. dziennik budowy (możliwość zakupienia w Urzędzie Miasta, pok. 132 - Kasa, I piętro)
2. kserokopia pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych, rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
4. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika należy przedłożyć dodatkowo:
oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy (do wglądu)
W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć dodatkowo:
oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy /oryginał/,
oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie dziennika budowy.
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia w którym decyzji o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: rejestracja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 lub na stronie internetowej www.plock.eu

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 14 55 (464, 513, 518, 519).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 42 ust.2 pkt.1 ust.3, i art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

TRYB ODWOŁAWCZY:  Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata (art. 37 ust.1 Ustawy PB).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
data publikacji: 
piątek, 05 września 2003, godz. 10:44
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:41 -> historia zmian  (47)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 472

Stopka