Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA Nr 361/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku.


Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r., z 2002 r. Dz. U.  Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U.  Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz.1568) i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838, Dz. U. Nr 86 poz. 958 z 2001 r., Dz. U. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Dz. U. Nr 256 poz. 253, Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 62 poz. 554, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 89, poz. 804, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Dz .U. Nr 80 poz.717) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale Nr 384/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 627/XXXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku, Nr 764/XXXVI/01 z dnia 23 stycznia 2001 roku Nr 948/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku Nr 1057/LI/02 z dnia 26 marca 2002 roku, Nr 1106/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku,Nr 1175/LVIII/02 z dnia 9 października 2002 roku i Nr 32/IV/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku i Nr 184/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku i Nr 287/XV/03 z dnia 29 września 2003 roku wprowadza się następującą zmianę: załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
                                                                                           
Stanisław Nawrocki


UZASADNIENIE

Zmiana programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku dotyczy następujących zadań:

Zmniejszenie wydatków:
Budowa ulicy Misjonarskiej na odcinku od Al. Jachowicza do ul. 3-go Maja. Chodnik w ciągu Al. Jachowicza
Ulica Grabówka – udrożnienie w kierunku Borowiczek
Modernizacja ul. Jesiennej wraz z uzbrojeniem od ul. Spółdzielczej do Al. Piłsudskiego

Zwiększenie wydatków:
Budowa ulic: Kasztanowa i Łamana
Budowa ulicy Gościniec

Zmniejszenie wysokości środków finansowych w pozycji „Budowa ulicy Misjonarskiej na odcinku od Al. Jachowicza do ul. 3-go Maja. Chodnik w ciągu Al. Jachowicza” o kwotę 42.490,95 zł. wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na 2003 rok na realizację zadania „Modernizacja ul. Jesiennej wraz z uzbrojeniem od ul. Spółdzielczej do Al. Piłsudskiego” o kwotę 2.320,43 zł. wynika również z zakończenia i rozliczenia inwestycji.

Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację zadania „Ulica Grabówka – udrożnienie w kierunku Borowiczek” wynika z opracowania zamiennej dokumentacji kolektora deszczowego, a tym samym znacznego obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Po zakończeniu zadania i dokonaniu rozliczenia występuje możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków finansowych o kwotę 892.101,20 zł.

Środki finansowe pozostałe po zakończeniu ww. zadań w łącznej wysokości 936.912,58 zł. proponuje się przeznaczyć na budowę następujących ulic: Kasztanowej, Łamanej i Gościniec.

Zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa ulic: Kasztanowa i Łamana” o kwotę 536.862,88 zł. oraz na zadaniu „Budowa ulicy Gościniec” o kwotę 400.049,70 zł.  łącznie ze środkami zaproponowanymi w projekcie budżetu miasta na 2004 rok na realizację ww. zadań umożliwi wykonanie zakresu rzeczowego przewidzianego na 2004 rok.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 361/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
data publikacji: 
wtorek, 06 stycznia 2004, godz. 12:09
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 stycznia 2004, godz. 12:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 594

Stopka