Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

 

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :
1) Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2) W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki należy dołączyć dokument potwierdzający zgodę właściciela na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – Załącznik Nr 1.

3) W przypadku gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli – Załącznik Nr 2.

4) Ponadto obligatoryjnie:
W przypadkach wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pochodzenia mineralnego klas I – IIIb oraz gruntów pochodzenia organicznego lub jedynie fragmentu działki niezależnie od rodzaju i klasy użytku, do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu (na mapie zasadniczej), o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wraz z bilansem terenu sporządzone i podpisane przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami budowlanymi. W projekcie należy wyraźnie zaznaczyć zasięg (granice) konturu proponowanego wyłączenia. W przypadku, gdy na działce znajduje się kilka różnych użytków, należy zaznaczyć granice pomiędzy użytkami, a w bilansie terenu określić podział na klasy bonitacyjne, użytki gruntowe (jaka powierzchnia - w m2 danego użytku podlegać będzie wyłączeniu) i pochodzenie gleby. Zasięg wyłączenia powinien być obszarem zwartym o granicach regularnych, obejmującym grunty określone w ustawie z dnia 17 maja 1998r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne  jako tereny mieszkaniowe – B, tereny przemysłowe – Ba, inne tereny zabudowane – Bi itd. (w zależności od tego w jakim celu dokonuje się wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej).

5) W przypadku gdy trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia należności i lub opłat rocznych, do wniosku (w zależności od przewidywanej daty geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie) należy dołączyć oświadczenie o momencie faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji, czyli rozpoczęcia robót budowlanych na gruncie, według wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 3 lub Załącznik Nr 4 do niniejszego wniosku wraz z informacją potwierdzającą wartość rynkową m² gruntu w momencie wyłączenia, tzn. akt notarialny, operat szacunkowy lub oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy wyłączenia gruntów klas I – IIIb). Druk zawiadomienia o terminie faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowi Załącznik Nr 5.

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, każda zmiana danych objętych ewidencją gruntów wymaga zgłoszenia właściwemu staroście. Taką zmianą jest m.in. zmiana sposobu użytkowania gruntu związana z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego na działce. Za moment faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej uznać należy wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie udokumentowane wpisem w dzienniku budowy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) na rachunek bankowy

Gmina Miasto Płock
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Płock nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie - decyzja
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E – 32, I p.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
  2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1161),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
  5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
data publikacji: 
czwartek, 04 stycznia 2018, godz. 08:10
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:07 -> historia zmian  (14)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 239

Stopka