Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  2/2017
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor /Podinspektor– wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Remontów


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym:
-  sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych
- bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową)
- rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych)
2.Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3.Ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania;
4.Przygotowywanie materiałów:
- kompletu dokumentacji do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań
5.Uczestnictwo w komisjach przetargowych
6.Przygotowywanie  projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych,  posłów, senatorów, skargi i interwencje mieszkańców
7.Opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz  projektów planów remontowych i inwestycyjnych
8.Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, dotacji itp.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie:
na stanowisko Inspektora wyższe  z jednej z dziedzin nauk technicznych
na stanowisko Podinspektora średnie
6. staż pracy minimum 3 lata
7. udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego  na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót  lub inspektora nadzoru
8. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – poparte kserokopią dokumentu
9. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - poparte kserokopią dokumentu
10. prawo jazdy kat. B – poparte kserokopią dokumentu
11. znajomość kosztorysowania – poparta oświadczeniem kandydata
12. umiejętność tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym - poparta oświadczeniem kandydata

Wymagania dodatkowe:
 - umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowach
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ),
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.),
-  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.


Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/zaświadczenia/kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Inspektor/Podinspektor– wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji  – ogłoszenie  Nr 2 /2017 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 lutego 2017 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Inspektor /Podinspektor– wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
data publikacji: 
piątek, 27 stycznia 2017, godz. 09:36
ostatnia zmiana: 
piątek, 27 stycznia 2017, godz. 09:36 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 217

Stopka