Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE  NR 1971/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 czerwca 2004r.

 

w sprawie: odwołania Pana Edwarda Szczawińskiego ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408, z 1992r. Nr 63 poz. 315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r.  Nr 138 poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, Nr 158  poz. 1041, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382-1384, Nr 128 poz. 1407, z 2002r. Nr 113 poz. 984 i z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 124 poz. 1151 i 1152, Nr 171 poz. 1663, Nr 213 poz. 2081, Nr 223 poz. 2215) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 70 § 1, § 11, § 12 i § 2 w związku z art. 69 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r.  Nr 21 poz. 94, Nr 106 poz. 668, Nr 13 poz. 717, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19 poz. 239, Nr 43 poz. 489, Nr 107 poz. 1127, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 11 poz. 84, Nr 28  poz.  301, Nr 52 poz. 538, Nr 99 poz. 1075, Nr 111 poz. 1194, Nr 123 poz. 1354, Nr 128 poz. 1405, Nr 154 poz. 1805, z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 135 poz. 1146, Nr 196 poz. 1660, Nr 199 poz. 1673, Nr 200 poz. 1679, z 2003r. Nr 166 poz. 1608, Nr 213 poz. 2081 i z 2004r. Nr 96 poz. 956, Nr 99 poz. 1001, Nr 120 poz. 1252) – zarządzam co następuje:

§ 1

1.Po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku z dniem 16 czerwca 2004r. odwołuje się Pana Edwarda Szczawińskiego ze stanowiska Dyrektora  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.
2.Odwołanie Pana Edwarda Szczawińskiego ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem.
3.Z dniem 17 czerwca 2004r. Pan Edward Szczawiński przestaje świadczyć pracę.

§ 2

Zobowiązuje się Pana Edwarda Szczawińskiego do protokolarnego przekazania Panu Robertowi Piotrowi Makówce  wszystkich spraw, czynności i dokumentów związanych z dotychczas zajmowanym stanowiskiem - w terminie do dnia 23 czerwca 2004r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1971/04 z dnia 16 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:14
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:14 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 624

Stopka