Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja XX prowadzona w sposób zdalny - 28-05-2020

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: 20z, 4 KB plik: 20z, 4 KB

link 
Wyniki głosowań   plik: pdf, 4061 KB plik: pdf, 4061 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 878) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka). Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję on-line na bieżąco na plock.eu.


Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
4) Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka z 30 kwietnia 2020 roku.
5) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047 (druk nr 366),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 367),
3. nadania nazwy ulicy (druk nr 360),
4. nadania nazwy ulicy (druk nr 361),
5. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 109, położonej w Płocku przy ul. Nałkowskiej (obręb 4) (druk nr 362),
6. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 363),
7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (druk nr 364),
8. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (druk nr 365),
9. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 368),
10. nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Elżbiecie Podwójci-Wiecheckiej (druk nr 356),
11. nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Hubertowi Chiczewskiemu (druk nr 357),
12. rozpatrzenia petycji pod nazwą „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” (druk nr 358),
13. rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2019 r. na Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 359).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8) Sprawy różne.
9) Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XX prowadzona w sposób zdalny - 28-05-2020
data publikacji: 
piątek, 22 maja 2020, godz. 09:43
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 maja 2020, godz. 09:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
785

Stopka