Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1970/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku.

Działając na podstawie art. 5 ust. 5a, art.5c pkt 2, art. 36 a ust. 3,5 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 i Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr.111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 109, poz. 1161), art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) i Zarządzenia Nr 1903/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2004r. zarządza się co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w Płocku powołuję się komisję konkursową w składzie:

1. Piotr Kubera - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji
2. Ewa Adasiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego
3. Krzysztof Tomasz Dutkiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego
4. Irena Słomka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Marek Bębenista - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Stanisław Rokicki - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Teresa Sztomberska - Ejdys - przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Elżbieta Lemańska - przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Marian Choczyński - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
10.  Elżbieta Brześcińska - przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


§ 2

Zadania komisji konkursowej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.


§ 3

Termin i miejsce posiedzenia komisji ustali przewodniczący komisji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1970/04 z dnia 15 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:12
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 675

Stopka