Straż Miejska
 
  

  wyszukiwanie
 
Szanowni Państwo !
Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j., Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP.
 

Informacja

W zakładce sprawozdanie finansowe jednostki opublikowano: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacje dodatkowe

 


Siedziba:
Płock ul. Otolińska 10,
tel. 24 366 03 10,
024 364 70 30, fax 24 366 03 16,
BIP: www.straz.bip.ump.pl
adres e-mail: sekretariat@strazmiejska.plock.eu
strona www: www.strazmiejska.plock.eu

Komendant Straży Miejskiej - Piotr Umiński


Zadania Straży Miejskiej

  • zapobieganie i interwencje w przypadku zakłócania porządku publicznego
  • utrzymanie ładu i czystości na terenie miasta
  • zapobieganie, wykrywanie, zgłaszanie wykroczeń (współpraca z policją)
  • informowanie właściwych władz i organów o mających miejsce awariach w sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowniczej
  • informowanie o uszkodzeniach nawierzchni ulic i ciągów pieszych
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
  • współdziałanie z innymi organami i udzielanie pomocy w akcjach ratowniczych
  • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta

Godziny pracy: całą dobę
tel. interwencyjny (czynny 24h) 986

Komendant Straży Miejskiej w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. od 14.00 do 15.00
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Straż Miejska
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:54
ostatnia zmiana: 
czwartek, 30 listopada 2017, godz. 07:48 -> historia zmian  (30)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
7 117