Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.

 

Zgłoszenie zamiaru budowy jest wymagane dla inwestycji wymienionych w art. 30 ust.1 pkt 1-1b, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie zamiaru budowy.

WYMAGANE DOKUMENTY: Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. opracowanie w 2 egzemplarzach zawierające:
Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Plan sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją projektowanego obiektu, określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic działki (nieruchomości) i innych obiektów istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich działkach (nieruchomościach) lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na mapie do celów projektowych przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadkach wymienionych w art. 29 ust.1 pkt 19, 20 oraz art.30 ust.1 pkt 4.
W przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, projekt zagospodarowania powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Rysunki lub szkice (w zależności od potrzeb), sporządzone w formie rysunku technicznego, obrazujące projektowany obiekt i umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu podstawowych robót budowlanych oraz uwarunkowań ich wykonania – minimum to rzut przyziemia plus przekrój przeprowadzony w charakterystycznym miejscu obiektu w tym przez fundament.
Projekt oczyszczalni w przypadku wymienionym w art. 29 ust.1 pkt 3 zawierający informację o warunkach geologicznych pod projektowanym osadnikiem i drenażem rozsączającym. Opis instalacji w przypadkach wymienionych w art. 29 ust.1 pkt 19, 20 sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka izby samorządu zawodowego.
Pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb),
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
4. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
5. kopia planu sytuacyjnego/projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku budynku (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
.
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV w.w ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art.6 ust.1 pkt 4).

Zwolnione z opłaty są czynności urzędowe wnioskodawców:
 - instytucji jednostek budżetowych
 - jednostek samorządu terytorialnego
 - oraz ich pełnomocniików

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli właściwy organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA:W Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 lub na stronie www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Bydynek C, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 64 (55, 66).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 29 ust.1, 29a, 30, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY: Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie przyjęcia zgłoszenia.

DODATKOWE INFORMACJE: Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy:
- budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.
Zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 (ustawy Prawo Budowlane), w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu budowlanego może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub stanowi przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
data publikacji: 
piątek, 05 września 2003, godz. 11:01
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:49 -> historia zmian  (48)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 577

Stopka