Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 18 /2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) nadzór nad realizacją zadań publicznych polegających na prowadzeniu klubów profilaktyki środowiskowej oraz świetlic miejskich poprzez prowadzenie działań związanych z tworzeniem, analizą potrzeb oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek, a w szczególności:
a) organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na prowadzenie placówek,
b) zlecanie wybranym w drodze konkursu organizacjom prowadzenia placówek,
c) konsultowanie oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym umów na prowadzenie placówek, przygotowanych przez Oddział Umów i Regulacji Prawnych, rejestracja umów,
d) analiza preliminarzy wydatków przygotowanych i przedstawionych przez organizacje w zakresie bieżącej działalności placówek,
e) analiza programów pracy z uczestnikami placówek,
f) przekazywanie środków finansowych organizatorom zgodnie z preliminarzami zatwierdzonymi przez Dyrektora Wydziału,
g) rozliczanie podmiotów prowadzących placówki,
h) dokonywanie bieżących kontroli placówek,
i) ewidencja wydatków placówek.
2) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
a) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej,
b) zlecanie wybranym w drodze konkursu organizacjom realizacji zadań,
c) konsultowanie oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym umów na realizację zadań zleconych, przygotowanych przez Oddział Umów i Regulacji Prawnych, rejestracja umów,
d) przekazywanie i rozliczanie środków finansowych organizacjom zgodnie z zawartymi umowami.
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi organizującymi pomoc dla swoich członków oraz mieszkańców Płocka - realizacja wspólnych zadań i prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
4) współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, domami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami wsparcia i innymi instytucjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej i pieczy zastępczej - prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
5) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach związanych z placówkami wsparcia dziennego i realizacją projektów przez NGO w ramach dotacji uzyskanych z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
6) organizowanie spotkań i udział w imprezach integracyjnych i festynach dla dzieci i młodzieży oraz innych podopiecznych organizacji pozarządowych.
7) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania lokali przez organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku oraz lokali będących w zasobach Gminy Płock.
8) współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
9) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku oraz jednostkami organizacyjnymi i placówkami wchodzącymi w skład Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
10) opracowywanie projektu budżetu miasta Płocka oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji w części dot. zakresu czynności - bieżąca kontrola realizacji wydatków budżetu miasta.
11) prowadzenie dialogu z organizacjami pozarządowymi w zakresie ich potrzeb i współpracy z Gminą-Miasto Płock.
12) przygotowywanie rekomendacji dla organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z Gminą-Miasto Płock.
13) przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma osób indywidualnych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
14) wykonywanie technicznej obsługi zespołów i komisji powoływanych doraźnie w zakresie realizacji zadań na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
ze zm.);
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
- z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podnośnikiem, stanowisko pracy na II piętrze, w pomieszczeniu przystosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 21 sierpnia 2018 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
data publikacji: 
piątek, 10 sierpnia 2018, godz. 10:42
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 sierpnia 2018, godz. 10:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 596 873

Stopka