Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 18 /2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) nadzór nad realizacją zadań publicznych polegających na prowadzeniu klubów profilaktyki środowiskowej oraz świetlic miejskich poprzez prowadzenie działań związanych z tworzeniem, analizą potrzeb oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek, a w szczególności:
a) organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na prowadzenie placówek,
b) zlecanie wybranym w drodze konkursu organizacjom prowadzenia placówek,
c) konsultowanie oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym umów na prowadzenie placówek, przygotowanych przez Oddział Umów i Regulacji Prawnych, rejestracja umów,
d) analiza preliminarzy wydatków przygotowanych i przedstawionych przez organizacje w zakresie bieżącej działalności placówek,
e) analiza programów pracy z uczestnikami placówek,
f) przekazywanie środków finansowych organizatorom zgodnie z preliminarzami zatwierdzonymi przez Dyrektora Wydziału,
g) rozliczanie podmiotów prowadzących placówki,
h) dokonywanie bieżących kontroli placówek,
i) ewidencja wydatków placówek.
2) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
a) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej,
b) zlecanie wybranym w drodze konkursu organizacjom realizacji zadań,
c) konsultowanie oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym umów na realizację zadań zleconych, przygotowanych przez Oddział Umów i Regulacji Prawnych, rejestracja umów,
d) przekazywanie i rozliczanie środków finansowych organizacjom zgodnie z zawartymi umowami.
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi organizującymi pomoc dla swoich członków oraz mieszkańców Płocka - realizacja wspólnych zadań i prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
4) współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, domami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami wsparcia i innymi instytucjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej i pieczy zastępczej - prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
5) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach związanych z placówkami wsparcia dziennego i realizacją projektów przez NGO w ramach dotacji uzyskanych z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
6) organizowanie spotkań i udział w imprezach integracyjnych i festynach dla dzieci i młodzieży oraz innych podopiecznych organizacji pozarządowych.
7) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania lokali przez organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku oraz lokali będących w zasobach Gminy Płock.
8) współdziałanie z Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
9) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku oraz jednostkami organizacyjnymi i placówkami wchodzącymi w skład Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
10) opracowywanie projektu budżetu miasta Płocka oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji w części dot. zakresu czynności - bieżąca kontrola realizacji wydatków budżetu miasta.
11) prowadzenie dialogu z organizacjami pozarządowymi w zakresie ich potrzeb i współpracy z Gminą-Miasto Płock.
12) przygotowywanie rekomendacji dla organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z Gminą-Miasto Płock.
13) przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma osób indywidualnych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
14) wykonywanie technicznej obsługi zespołów i komisji powoływanych doraźnie w zakresie realizacji zadań na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
ze zm.);
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
- z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podnośnikiem, stanowisko pracy na II piętrze, w pomieszczeniu przystosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 21 sierpnia 2018 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
data publikacji: 
piątek, 10 sierpnia 2018, godz. 10:42
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 sierpnia 2018, godz. 10:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
254

Stopka