Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  2 Z /2017 – umowa o pracę - na zastępstwo

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Poszukuje osoby chętnej do pracy,
w ramach umowy  o pracę - na zastępstwo,
na stanowisko urzędnicze:
Stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Remontów


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym:
-  sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych,
- bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową),
- rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych).
2. Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania.
4. Przygotowywanie kompletu dokumentacji do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań.
5. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
6. Przygotowywanie  projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych,  posłów, senatorów, skargi i interwencje mieszkańców.
7. Opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz  projektów planów remontowych i inwestycyjnych.
8. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, dotacji itp.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.  wykształcenie: minimum średnie techniczne;
6.  staż pracy minimum 3 lata;
7. udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego  na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót  lub inspektora nadzoru;
8. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
9. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
10. prawo jazdy kat. B;
11. znajomość kosztorysowania;
12. umiejętność tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym - poparta oświadczeniem kandydata.

Wymagania dodatkowe:
I. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowach
II.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ),
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.),
-  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie – dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r.  poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
11. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. oświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
13. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
14. oświadczenie o znajomości kosztorysowania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
15. oświadczenie  o umiejętności tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 31 maja 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
Al. J. Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Stanowisko ds. remontów i inwestycji – umowa o pracę - na zastępstwo
data publikacji: 
piątek, 19 maja 2017, godz. 13:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 19 maja 2017, godz. 13:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 218

Stopka