Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr  1300 / 04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 r.

w sprawie: rozpatrzenia protestu Komitetu Społecznego, reprezentującego mieszkańców ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia
22 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku,
Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1


Złożony w dniu 02.10.2003 r. przez Komitet Społeczny reprezentujący mieszkańców ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów protest do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku zostaje rozpatrzony w sposób następujący:
1)uwzględniony w części dotyczącej:
a)zachowania ulicy Szczęsnego w jej obecnym kształcie,
b)odstąpienia od połączenia ul. Szczęsnego z ul. Gościniec,
c)usankcjonowania dotychczasowych rozwiązań tj. zamkniętej enklawy osiedla w obrębie ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów z pasem zieleni po stronie zachodniej ulicy Szczęsnego,
d)zmniejszenia powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o dużej intensywności,
2)nieuwzględniony w części dotyczącej zaprojektowania, zgodnie z propozycją wnioskodawców:
a)traktu pieszo-jezdnego, równoległego do ul. Szczęsnego, łączącego ul. Jana Pawła II
z ulicą Gościniec oznaczoną symbolem 9KL,
b)pasa zieleni (drzew i krzewów) po stronie zachodniej w/w traktu pieszo-jezdnego.
c)zaprojektowania boiska-placu zabaw dla dzieci w miejscu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej w projekcie planu symbolem 17MNi.

§ 2


W projekcie planu dokonać następujących zmian (zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia):
1)ulicę Szczęsnego ustalić jako ciąg pieszo-jezdny w istniejących liniach rozgraniczających,
2)odstąpić od połączenia ulicy Szczęsnego z ulicą Gościniec poprzez wprowadzenie ciągu pieszego łączącego w/w ulice,
3)wydzielić pas zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP po stronie zachodniej ulicy Szczęsnego,
4)ulicę Wiśniewskiego ustalić jako ciąg pieszo-jezdny w istniejących liniach rozgraniczających,
5)ulicę oznaczoną symbolem 42KD1/2 ustalić jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości 8,0m
w liniach rozgraniczających,
6)projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności
w formie budynków szeregowych oznaczone symbolami 15MNi i 17MNi zmienić na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o małej intensywności, oznaczone symbolem MNe,
7)zmienić przebieg projektowanych ulic 40KD1/2 i 37KD1/2,

§ 3


Protest skierować do rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

§ 4


Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącym protest.

 

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1300/04 z dnia 27 stycznia 2004r.
data publikacji: 
czwartek, 29 stycznia 2004, godz. 08:47
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 stycznia 2004, godz. 08:47 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 589

Stopka