Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych).  OOS – 10. 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8, wejście od ul. Zduńskiej 3), zawierający następujące informacje zgodnie z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2. podstawa władania nieruchomością;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w wieku powyżej 10 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. Szkic sytuacyjny lub mapa terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia.
2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania wnioskodawcy, jeśli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu (wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – o ile przepisy nie zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty).

WYSOKOŚĆ OPŁATY : wydanie oświadczenia nie podlega opłacie

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
1. wydanie oświadczenia zwolnione jest z opłaty skarbowej
2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli  zostało udzielone) wynosi 17 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zgody w formie oświadczenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8.

MIEJSCE ODBIORU DECYZJI: pokój E-33 (I piętro) lub E-51 (II piętro), wejście od ul. Zduńskiej 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Ogrodnik Miasta – Koordynator pok. E-52 (II piętro) wraz z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa pok. E-33 (I piętro).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r., poz. 256).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2018 r., poz. 142 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
4. Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30-15.30, czwartek - 8.30 – 17.30, piątek - 8.30 - 15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
data publikacji: 
poniedziałek, 27 czerwca 2016, godz. 09:25
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:57 -> historia zmian  (21)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 930

Stopka