Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Podziały nieruchomości.  WGD-04.

 

 

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (art. 93 i 94 ugn.) i wniosek (art. 95 ugn.) - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I.
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, odpis z księgi wieczystej, a w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział – składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”);
2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3. 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału opracowanego na kopii mapy zasadniczej (z wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ugn.). Wstępny projekt podziału powinien zawierać:
  - granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
  - oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości  oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
  - powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
  - naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  - przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  - przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział lub oświadczenie o braku takiej decyzji (w przypadku braku planu miejscowego);
5. Pozwolenie Prezydenta Miasta Płocka na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
6. Opinia uprawnionej jednostki pożarniczej z załącznikiem mapowym w sprawie linii oddzieleń przeciwpożarowych (tylko w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej powodującego także podział budynku).

Etap II.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii należy dostarczyć:
 - mapy z projektem podziału,
 - protokół z przyjęcia granic,
 - wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w rejestrze gruntów i budynków jest inne niż w księdze wieczystej,
 - wykaz zmian gruntowych.

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (z wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ugn.). Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta wydaje opinię w formie postanowienia o braku sprzeczności proponowanego podziału z przepisami odrębnymi, albo o zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z ustaleniami planu miejscowego (etap I). Pozytywna opinia stanowi podstawę do wykonania przez uprawnionego geodetę projektu podziału (etap II).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Załatwienie sprawy w zakresie wydania opinii w formie postanowienia 30 dni od dnia złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami (etap I).

Zatwierdzenie projektu podziału w formie decyzji 30 dni od dnia złożenia pozostałych dokumentów (II etap).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7, decyzja doręczana jest do miejsca zamieszkania adresata.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 15 stycznia 2018 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2264 t.j ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podziały nieruchomości. WGD - 04.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 10:59 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 026

Stopka