Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 14/2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i zezwoleń
u Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Zespół Transportu Publicznego i Zezwoleń


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień umowy wykonawczej nr 8/ONW/Z/2440/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r., ze zmianami, dotyczącej realizacji zadań własnych gminy polegających w szczególności na świadczeniu przez Komunikacje Miejską Płock Sp. z o.o. (Operator) na rzecz Gminy-Miasto Płock (Organizator) usług transportu lokalnego, w szczególności:
- rozliczanie umowy wykonawczej za usługi świadczone na terenie Gminy-Miasto Płock oraz na terenie gmin, z którymi Gmina-Miasto Płock podpisała stosowne porozumienia międzygminne w zakresie powierzenia Gminie-Miasto Płock organizowania usług komunikacji miejskiej na ich terenie;
- opiniowanie do zatwierdzenia planu świadczenia usług (planu transportowego w rozumieniu umowy) przygotowanego przez Operatora, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z organami wykonawczymi gmin, z którymi zostały podpisane porozumienia międzygminne;
- wykonywanie kontroli w terenie w zakresie: sposobu wykonywania usług przez Operatora, w szczególności w zakresie Standardów świadczenia usług, napełnienia w autobusach Operatora;
2) prowadzenie spraw organizowania publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym, w tym m. in.:
- opracowywanie, opiniowanie i uaktualnianie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, tzw. "Planu transportowego", w myśl tej ustawy,
- określanie przystanków komunikacyjnych i dworców należących do Gminy-Miasto Płock oraz warunków i zasad korzystania z nich,
- analizowanie wpływających wniosków, przygotowywanie umów z przewoźnikami na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock,
- prowadzenie ewidencji i nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów zawartych z przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych;
- wydawanie zaświadczeń uprawniających Operatora do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej,
3) planowanie rozwoju sieci komunikacyjnej;
4) nadzór nad działaniem zainstalowanych na przystankach autobusowych systemami:
- Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- monitoringu wizyjnego,
- powiadamiania alarmowego SOS;
5) analizowanie prawa miejscowego dotyczącego publicznego transportu zbiorowego oraz wnioskowanie w sprawach koniecznych zmian w tym zakresie;
6) przygotowywanie standardów rozwiązań komunikacyjnych oraz wyposażenia infrastruktury przystankowej;
7) prowadzenie spraw związanych z porozumieniami międzygminnymi z gminami ościennymi w sprawie powierzenia Gminie-Miasto Płock organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych tych gmin;
8) prowadzenie ewidencji przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina - Miasto Płock;
9) przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych w odniesieniu do wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach;
10) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz przygotowywanie wniosków do Wydziału Zamówień Publicznych,
11) przygotowywanie sprawozdania z wykonania budżetu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego;
12) prowadzenie rejestru umów i porozumień przygotowywanych przez Zespół;
13) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, postulaty, petycje i interpelacje dotyczące transportu publicznego;
14) prowadzenie wykazu skarg i interpelacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie informatyki.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
ze zm.);
- z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.)
- z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
-      z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827);
-      z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983);
-       z dnia 20 czerwca 1992 r. ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku D na parterze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 5 sierpnia 2018 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i zezwoleń
data publikacji: 
środa, 25 lipca 2018, godz. 14:26
ostatnia zmiana: 
środa, 25 lipca 2018, godz. 14:26 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 220

Stopka