Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE


WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. dzierżaw, najmu i użyczania nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych
Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości
Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
Ogłoszenie NR 38/2016

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie wniosków i podań na
    dzierżawy, najem i użyczenie nieruchomości:
   - przygotowanie informacji dotyczącej braków formalnych oraz o toczącym się
     postępowaniu
   - pozyskiwanie informacji dotyczącej stanu prawnego i przeznaczenia w 
     miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
   - oględziny nieruchomości w terenie
   - wysyłanie zleceń do Oddziału Umów i Regulacji Prawnych Urzędu Miasta
     Płocka o przygotowanie projektów umów dzierżawy, najmu i użyczenia
   - przeprowadzanie okresowych kontroli sposobu wykorzystania nieruchomości
     dzierżawionych, wynajętych lub użyczonych
   - kontrola gruntów komunalnych w aspekcie bezumownego korzystania celem
     regulacji stanów posiadania
   - aktualizacja opłat za dzierżawę i najem nieruchomości
   - przekazywanie nieruchomości do wydzierżawiania, użyczenia i najmu oraz
     przejmowanie nieruchomości, w stosunku do których niniejsze umowy wygasły
   - przygotowywanie umów na wykonanie wycen i pomiarów nieruchomości w związku
     z ich udostępnianiem
   - organizacja i przygotowanie przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości
   - prowadzenie rejestru dzierżawy, użyczania i najmu nieruchomości
   - prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków gminnych w zakresie prowadzonych
     spraw
   - kontrola wpłat dokonanych przez dzierżawców i najemców oraz kontrola
     wykorzystania nieruchomości
2. Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości Gminy
   ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym prowadzenie spraw związanych z  
   ustanawianiem służebności.
3. Występowanie do Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji o wydanie
   opinii w zakresie dotyczącym każdego sposobu rozdysponowywania
   nieruchomości, z wyłączeniem spraw dotyczących lokali mieszkalnych lub
   użytkowych.
4. Występowanie do Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta o
   zaopiniowanie wniosków pod względem plastycznym przez Zespół ds. Estetyki
   Miasta. 

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446          ze zm.),
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.       poz. 1774 ze zm.),
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)        w zakresie najmu i dzierżawy oraz praw rzeczowych ograniczonych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia/ kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko -  Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. dzierżaw, najmu i użyczania nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych - ogłoszenie  Nr  38/2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2016 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. dzierżaw, najmu i użyczania nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych
data publikacji: 
piątek, 05 sierpnia 2016, godz. 14:05
ostatnia zmiana: 
piątek, 05 sierpnia 2016, godz. 14:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 217

Stopka