Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej.  OE - 02.

 

 

Zadanie realizowane jest okresowo w terminie wskazanym stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka, po ukazaniu się w mediach ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora placówki, wskazanej w zarządzeniu.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY: Aktualnie konkursy są prowadzone według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 roku (Dz.U z 2013 r. poz. 832 j.t.) w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, którego załączniki określają: wzór ogłoszenia oraz wykaz niezbędnej dokumentacji, którą kandydat składa wraz z ofertą konkursową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferta kandydata powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, określonego w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
6) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529)
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Uwaga do oferty: Oferta kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora właściwej szkoły lub placówki oświatowej powinna być złożona w terminie podanym we właściwym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka o ogłoszeniu konkursu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z terminarzem prac komisji konkursowej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- potwierdzenie złożenia oferty,
- ustne powiadomienie kandydata przez przewodniczącego komisji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego,
Uwaga: Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
- ustne powiadomienie przez przewodniczącego o wyłonieniu kandydata po zakończeniu prac komisji,
- protokół z posiedzenia komisji wraz z uchwałami o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
- powierzenie stanowiska dyrektora placówki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 1.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka, Wydział Edukacji, 09-400 Płock, Stary Rynek 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2019 poz. 1481 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 832 j.t.) w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
data publikacji: 
wtorek, 25 sierpnia 2015, godz. 11:56
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:47 -> historia zmian  (22)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 423

Stopka