Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Dokument w aktualizacji w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 2164/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka

 Wydawanie dowodów osobistych. OSO-13.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek składa się osobiście.
Wniosek składają osoby zameldowane na pobyt stały w Płocku bądź też osoby, dla których Płock był ostatnim miejscem pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy w Płocku mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego do właściwego organu gminy za pośrednictwem Urzędu Miasta Płocka.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (biało – czarne lub kolorowe).
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami (po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności – osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydanego zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności), a osoba nosząca nakrycie głowy  zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).
2. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku, gdy akt ten nie znajduje się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego, a osoba wyrabia dowód osobisty po raz pierwszy.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (nie dołącza się go, jeżeli został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu). 
4. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
- osoby małoletnie (13-18 lat) składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności rodzica lub opiekuna
- dla osób małoletnich (13-18 lat) dowód osobisty jest ważny 5 lat
- osoby, które ukończyły 65 lat otrzymują dowód osobisty na czas nieoznaczony
- osoby w wieku 18-65 lat otrzymują dowód na okres 10 lat
- osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą otrzymać dowód osobisty na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego zwraca się wnioskodawcy unieważniony dotychczasowy dowód osobisty z urzędu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie
Zgodnie z ustawą z dnia 09 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306) od dnia 01 stycznia 2010 r. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Odbiór dowodu osobistego - osobiście

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  Dokumenty składane są w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 10-14.
Odbiór dokumentów w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. J. Piłsudskiego 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 10-14.

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. J. Piłsudskiego 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 10-14, tel. 24 367-08-54.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384);
ustawa z dnia 09 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. Stanowiska Obsługi Klienta nr 10-14: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Wydanie dowodów osobistych. OSO - 13.
data publikacji: czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: wtorek, 15 kwietnia 2014, godz. 10:46 -> historia zmian  (33)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 8 798 686