Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 Wydawanie dowodów osobistych. OSO-13.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek składa się osobiście.
Wniosek składają osoby zameldowane na pobyt stały w Płocku bądź też osoby, dla których Płock był ostatnim miejscem pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy w Płocku mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego do właściwego organu gminy za pośrednictwem Urzędu Miasta Płocka.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (biało – czarne lub kolorowe).
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami (po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności – osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydanego zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności), a osoba nosząca nakrycie głowy  zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).
2. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku, gdy akt ten nie znajduje się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego, a osoba wyrabia dowód osobisty po raz pierwszy.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (nie dołącza się go, jeżeli został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu). 
4. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
- osoby małoletnie (13-18 lat) składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności rodzica lub opiekuna
- dla osób małoletnich (13-18 lat) dowód osobisty jest ważny 5 lat
- osoby, które ukończyły 65 lat otrzymują dowód osobisty na czas nieoznaczony
- osoby w wieku 18-65 lat otrzymują dowód na okres 10 lat
- osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą otrzymać dowód osobisty na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego zwraca się wnioskodawcy unieważniony dotychczasowy dowód osobisty z urzędu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie
Zgodnie z ustawą z dnia 09 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306) od dnia 01 stycznia 2010 r. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Odbiór dowodu osobistego - osobiście

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  Dokumenty składane są w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, Stanowisko Obsługi Klienta nr 10 i 14.
Odbiór dokumentów w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. J. Piłsudskiego 6, Stanowisko Obsługi Klienta nr 10 - 14.

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. J. Piłsudskiego 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 10 - 14, tel. 24 367-08-54.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384);
ustawa z dnia 09 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Wydanie dowodów osobistych. OSO - 13.
data publikacji: czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: czwartek, 04 września 2014, godz. 11:13 -> historia zmian  (34)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 8 807 947