Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

 Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego

 Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem: 

  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władza rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedająca się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby (art. 26 ust. 1 ustawy).

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego.

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty:

  1. potwierdzenia obecności – aktywny w każdym dowodzie,
  2. identyfikacji i uwierzytelnienia – aktywny jeśli wyrazisz na to zgodę i zostanie mu nadany indywidualny numer PIN1 (4-cyfrowy). Zamieszcza się go w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do  czynności prawnych.
  3. podpisu osobistego, który w przyszłości służyć będzie w usługach e-administracji - aktywny jeśli wyrazisz na to zgodę i zostanie mu nadany indywidualny numer PIN2 (6-cyfrowy). Zamieszcza się go w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do  czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.


Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Pierwsze ustalenie kodów następuje w organie gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze w dowolnym urzędzie gminy.

Po ustaleniu swoich kodów (4-cyfrowy PIN1, 6-cyfrowy PIN2) posiadacz dowodu osobistego będzie mógł w każdym czasie dokonać zmiany tych kodów w organie gminy lub samodzielnie przy użyciu dedykowanej aplikacji. W przypadku zablokowania kodu PIN1 dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub kodu PIN2 dla certyfikatu podpisu osobistego, posiadacz dowodu osobistego będzie mógł odblokować swoje certyfikaty przy użyciu kodu odblokowującego (PUK), kopertę z tym kodem obywatel otrzyma przy odbiorze dowodu osobistego. Jeżeli posiadacz e-dowodu nie odebrał kodu PUK jest on przechowywany w kopercie dowodowej w urzędzie. Posiadacz e-dowodu może w każdej chwili zgłosić się do urzędu, który wydał e-dowód, i odebrać swój kod PUK.

Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z powyższych funkcjonalności, będą mogły zrezygnować z ich aktywacji i nie będą musiały ustalać żadnych kodów. Można będzie aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN a zrezygnować z aktywowania drugiego. Potem w dowolnym momencie można będzie przyjść do urzędu i aktywować ten drugi certyfikat i do niego ustalić kod PIN.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1 aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle,  z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami (po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 777 i 935), a osoba nosząca nakrycie głowy  zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny (po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Fotografia dołączana do wniosku składanego w formie papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi opisane wyżej.

Uwaga: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło na platformie ePUAP2 www.ePUAP.gov.pl centralną usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP (loginu i hasła) które służą do zalogowania się na stronie oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.

Instrukcja założenia konta na tej platformie znajduje się na stronie www.ePUAP.gov.pl

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na stronie ePUAP2 należy odszukać: w Katalogu spraw/Sprawy obywatelskie/dokumenty tożsamości usługę o nazwie Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego, następnie zalogować się portal ePUAP2, wypełnić znajdujący się tam Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i przesłać go do organu dowolnej gminy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Odbiór dowodu osobistego.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli osoba ta nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. Dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

W przypadku, gdy wniosek został złożony w trybie art. 26 ust. 1 odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Dokumenty składane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.);
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31 ze zm.)

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorami są:
• Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
• Gmina Miasto Płock, mająca siedzibę w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.
2. Dane kontaktowe administratora:
• z Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
• Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora,
• Inspektor ochrony danych – iod@plock.eu,
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw z zakresu dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
5. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w
otrzymaniu danych.
6. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
• dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
7. Dane osobowe w dokumentacji papierowej przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 17 września 2020, godz. 17:07 -> historia zmian  (93)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 499 304

Stopka