Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2400/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zakładu Usług Miejskich Muniserwis w Płocku

Na podstawie art. 145 i art. 146 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82 poz. 560); art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz §11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.Miasto Płock przekaże Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku, zwanemu dalej „Zakładem”, dotację celową w wysokości 300.000,00 zł. na sfinansowanie zakupu samochodu ciężarowego samowyładowczego o ładowności powyżej 6 ton.
2.Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy nr 02 1240 3174 1111 0000 2890 7431 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. w terminie do 15 grudnia 2008 roku.
3.Zobowiązuje się Zakład do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej w sposób umożliwiający kontrolę wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4.Termin realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2008 roku.
5.Źródło finansowania: budżet miasta Płocka na 2008 rok, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6210 – dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, zadanie 02/WSBIII/D/G.
§ 2.
1.Zakład zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał.
2.Zakup samochodu zostanie dokonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.W ramach dotacji rozliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od dnia przyznania dotacji do dnia 31 grudnia 2008 roku.
4.Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2008 roku lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia 2009 roku na rachunek bankowy Miasta Płocka.
5.W przypadku niedokonania zwrotu dotacji, Prezydent Miasta wyda decyzję w sprawie zwrotu dotacji, określając kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki.

§ 3.
1.Zobowiązuje się Zakład do złożenia rozliczenia dotacji w terminie do dnia 10 stycznia 2009 roku.
2.Wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 1, Zakład przedstawi potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych, dotyczących realizacji finansowanego przez Miasto zadania, które Zakład opisze zgodnie z zakładową Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a ponadto opatrzy opisem o treści „Zakupiono ze środków finansowych budżetu miasta Płocka”.
§ 4.
1.Miasto sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Zakład, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.
2.W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Płocka mogą badać dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnej lub pisemnej informacji w tym zakresie. Zakład ma obowiązek dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3.Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają pisemny protokół we dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zakład.
4.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zakład ma prawo do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2400/08 z dnia 18 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 506

Stopka