Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA - 22.

 

 

PRZEZNACZENIE DOTACJI: sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek dostępny także w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
- dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy – jeżeli dotyczy
- dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli dotyczy
- kosztorys na wnioskowany zakres prac
- zalecenia konserwatorskie – jeśli istnieją
- decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem
- pozwolenie na budowę
- projekt budowlany zawierający opis prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem
- program prac objętych wnioskiem
- informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 z późniejszymi zmianami) – jeżeli dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: od 1 do 31 grudnia każdego roku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, Płock, ul. Zduńska 3 stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

INFORMACJI UDZIELA: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel. 24 367 14 53.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania oraz rozliczenia dotacji zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r.
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - imię i nazwisko beneficjenta wskazane zostaną w uchwale przyznającej dotacje, która ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w rejestrze udzielonych dotacji prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka, a także przekazane zostaną innym organom uprawnionym do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście – akta kategorii A;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować nieprzyznaniem i nierozliczeniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
data publikacji: 
piątek, 10 lutego 2006, godz. 12:17
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 sierpnia 2018, godz. 12:45 -> historia zmian  (44)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 424

Stopka