Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA - 22.

 

 

PRZEZNACZENIE DOTACJI: sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek dostępny także w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 4.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
- dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy – jeżeli dotyczy
- dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli dotyczy
- kosztorys na wnioskowany zakres prac
- zalecenia konserwatorskie – jeśli istnieją
- decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem
- pozwolenie na budowę
- projekt budowlany zawierający opis prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem
- program prac objętych wnioskiem
- informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 z późniejszymi zmianami) – jeżeli dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: od 1 do 31 grudnia każdego roku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, Płock, ul. Zduńska 3 stanowisko nr 4, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

INFORMACJI UDZIELA: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel. 24 367 14 53.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania oraz rozliczenia dotacji zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r.
  4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - imię i nazwisko beneficjenta wskazane zostaną w uchwale przyznającej dotacje, która ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w rejestrze udzielonych dotacji prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka, a także przekazane zostaną innym organom uprawnionym do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach;
  5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście – akta kategorii A;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować nieprzyznaniem i nierozliczeniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
data publikacji: 
piątek, 10 lutego 2006, godz. 12:17
ostatnia zmiana: 
środa, 23 maja 2018, godz. 11:29 -> historia zmian  (42)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 781 313

Stopka