Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.


 

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, (do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych).
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. art. 9 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z póź. zm.)

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3. propozycje rozwiązań zamiennych;
4. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5. pozytywną opinię innych zainteresowanych organów, w zależności od potrzeb (Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie warunków zdrowotno-sanitarnych, Wojewoda Mazowiecki w sprawach ochrony środowiska, Okręgowy Inspektor Pracy w kwestiach BHP i ergonomii pracy lub inne organy zgodnie z przepisami szczególnymi
6. zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości sąsiedniej, na którą może wpływać udzielone odstępstwo (przepisy prawa nie wymagają udzielenia zgody przez przywołanych właścicieli działek sąsiednich, jednakże zgoda taka może mieć istotne znaczenie w postępowaniu administracyjnym o udzielenie zgody na odstępstwo).
7. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
8. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zgody
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
termin uzależniony od uzyskania upoważnienia właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane,

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: postanowienie o udzieleniu lub odmowie zgody na odstępstwo

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie internetowej www.plock.eu

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 8, tel. 24 3671 595,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel.: 24 3671 455, 464, 513, 518, 519,

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY: Na wydane postanowienie służy zażalenie

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
data publikacji: 
poniedziałek, 05 kwietnia 2004, godz. 07:42
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:38 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 951

Stopka