Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA Nr 241/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Pana Kazimierza Wołowca zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5       i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806)


po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, wniesionego w dniu 3 marca 2003 r. przez Pana Kazimierza Wołowca zam. przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku Rada Miasta Płocka postanawia co nastepuje:

§ 1.


Zarzut odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 641 / 2003        z dnia 13 sierpnia 2003r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.­


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r., a następnie ponownie wyłożony od dnia 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
W dniu 3 marca 2003 r. Pan Kazimierz Wołowiec zamieszkały przy ul. Na Skarpie 2 m 9 w Płocku, wniósł do Prezydenta Miasta Płocka pismo, w którego treści kwestionuje ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa.
Pismo to zostało złożone w terminie ustawowym po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przyjęte w części jako zarzut i w części jako protest do przedmiotowego projektu planu.
 W swoim piśmie Pan Kazimierz Wołowiec kwestionuje ustalenia projektu planu miejscowego w zakresie przebudowy ulicy Na Skarpie, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 4.KZ.1/2 do parametrów ulicy zbiorczej, kosztem działki Nr ewid. 1087 (co zostało zakwalifikowane jako zarzut) oraz likwidacji istniejących na tych działkach garaży. Ponadto wnosi szereg zastrzeżeń do innych ustaleń projektu planu, które nie naruszają jego interesu prawnego, w tym między innymi rozwiązań komunikacyjnych ulicy Dobrzyńskiej.
Likwidacja garaży, istniejących w pasie drogowym ulicy Na Skarpie, jest przewidywana w obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B. Według ustaleń tego planu ulica Na Skarpie jest ulicą zbiorczą klasy Z, co wyklucza możliwość zachowania garaży istniejących na tym terenie.
 W opracowywanym projekcie planu miejscowego ulica ta oznaczona na rysunku projektu planu symbolem 4.KZ.1/2, pozostaje w parametrach ulicy zbiorczej klasy Z o szerokości zmiennej 28,0 - 35,0 m w istniejących liniach rozgraniczających co spowodowane zostało dotychczasową realizacją ciągów uzbrojenia terenu. Wyklucza to również możliwość zachowania istniejących garaży.
 Głównym celem przebudowy tej ulicy do parametrów ulicy zbiorczej jest usprawnienie obsługi komunikacyjnej Osiedla Skarpa B i jego powiązań z centralną częścią miasta.
 Obecnie opracowywany projekt planu podtrzymuje ustalenia tego planu ze względu na funkcje tej ulicy jakie pełni ona w układzie komunikacyjnym miasta oraz z uwagi na zrealizowaną w pasie tej ulicy większość liniowych urządzeń uzbrojenia terenu.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że przedmiotowy zarzut w całości winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 241/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
data publikacji: 
środa, 10 września 2003, godz. 10:45
ostatnia zmiana: 
środa, 10 września 2003, godz. 10:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
52 470 214

Stopka