Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Szacowanie szkód łowieckich. OOS - 43.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zmianami) Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.

Szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela Gminy Miasto Płock – pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska:
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Szacowanie szkody składa się z:
1) oględzin;
2) szacowania ostatecznego.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód łowieckich.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.  O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.  Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:

 1. imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;
 2. datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;
 3. dane podlegające ustaleniu podczas oględzin:
  • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
  • rodzaj, stan i jakość uprawy;
  • obszar całej uprawy;
  • szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;
  • szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
 4. szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
 5. czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

Członkowie zespołu, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, gdy szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach gdy szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym;
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;
3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego:

 • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
 • rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
 • stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
 • obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
 • obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
 • procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
 • plon z 1 ha;
 • wysokość odszkodowania;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.

Członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, Skarb Państwa odpowiada za szkody łowieckie, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, informacja o planowanym sprzęcie uszkodzonej uprawy - druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :
Załączniki do wniosku o odszkodowanie w formie pisemnej:

 • umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania,
 • oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dot. rezygnacji z dochodzenia odszkodowania z tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
 • ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  brak

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje  pożytku  publicznego,  jeżeli  składają  wniosek  o  dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z  nieodpłatną  działalnością pożytku  publicznego  w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 4. osoby, które składając  wniosek  o  dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto  Urzędu  Miasta  Płocka,  Bank  PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół.
O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach gdy szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: protokół z oględzin/ protokół z ostatecznego szacowania szkody.

SPOSÓB WNIESIENIA ODWOŁANIA: Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin albo protokołu z szacowania ostatecznego szkody.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek wraz z załącznikami i informację o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska, Zespół Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt (p. E – 32, I p) w porozumieniu z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa (p. E 52, II p.).

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.),    
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U z 2010 r. Nr 45, poz. 272),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1827),

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Szacowanie szkód łowieckich. OOS - 43.
data publikacji: 
wtorek, 27 lutego 2018, godz. 07:10
ostatnia zmiana: 
czwartek, 12 lipca 2018, godz. 15:03 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
289

Stopka