Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Postępowanie o rozstrzygnięcie sporu o wysokość wynagrodzenia za szkodę łowiecką. OOS - 43.

 

W przypadku, gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody łowieckie, strony mogą zgodnie z art 47 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295)  zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu. 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
Załączniki do wniosku o odszkodowanie w formie pisemnej:

 • umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania,
 • oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dot. rezygnacji z dochodzenia odszkodowania z tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
 • ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
  kopia protokołu z szacowania szkody przez koło łowieckie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  brak
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje  pożytku  publicznego,  jeżeli  składają  wniosek  o  dokonanie czynności  urzędowej wyłącznie w związku z  nieodpłatną  działalnością pożytku  publicznego  w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby,  które składając  wniosek  o  dokonanie  czynności urzędowej, albo  składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto  Urzędu  Miasta  Płocka,  Bank  PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wstępne oraz ostateczne szacowanie szkody jest przeprowadzane zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, poz. 272).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: ugoda

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska, Zespół Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt (p. E – 32, I p) w porozumieniu z Zespołem Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa (p. E 52, II p.).

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295),   
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U z 2010 r. Nr 45, poz. 272),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich

 1. Powstanie szkody
 2. W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach z określeniem liczby uszkodzonych drzew) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń (informacje w urzędzie gminy oraz w izbie rolniczej) o wystąpieniu szkody.
  * wzór zgłoszenia szkody w załączeniu
 3. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem (za porozumieniem stron – w terminie krótszym). Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.
  Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
  Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.
 4. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.
  Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.
  Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 5. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.
  Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi.
 6. Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną!
  Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania dopilnuj by było to zawarte w podpisywanym protokole!
 7. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody).W przypadku sporów organem mediacyjnym jest  Prezydent Miasta Płocka.
 8. W przypadku nie dojścia do ugody możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Postępowanie o rozstrzygnięcie sporu o wysokość wynagrodzenia za szkodę łowiecką. OOS - 43.
data publikacji: 
wtorek, 27 lutego 2018, godz. 07:10
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 lutego 2018, godz. 07:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
126

Stopka