Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki.  OK-03.

 

 

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka w ciągu danego roku budżetowego.
Treść ogłoszeń o konkursach jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Miasta Płocka www.plock.eu/cwop.

Podstawa prawna:
1) art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146)
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Do konkursu mogą przystąpić:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury i sztuki,
2) inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zawiera informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie i warunkach składania ofert,
6) wymaganej dokumentacji,
7) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
8) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Oferty organizacji pozarządowych są rozpatrywane i oceniane pod względem formalnym przez Centrum ds. Organizacji Pozarządowych i merytorycznym przez komisję konkursową, która po analizie złożonych ofert przedkłada rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi Miasta Płocka.  Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
Na podstawie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

Wniosek musi zawierać w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji,
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
Organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

W związku z art. 19 a, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Prezydent Miasta Płocka może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym,  nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 19 a nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Druk oferty (do pobrania).
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, otrzymają pisemne zawiadomienie o zleceniu zadania publicznego, a następnie z każdą z nich zostanie zawarta umowa dotycząca realizacji wybranego zadania.
Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym również wymaga formy pisemnej.
Organizacja pozarządowa rozlicza wykonanie zadania na podstawie sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

Druk sprawozdania (do pobrania).

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Kultury.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
data publikacji: 
piątek, 21 października 2005, godz. 14:41
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lutego 2017, godz. 14:02 -> historia zmian  (31)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 420

Stopka