Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki.  OK-03.

 

 

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka w ciągu danego roku budżetowego.
Treść ogłoszeń o konkursach jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Miasta Płocka www.plock.eu/cwop.

Podstawa prawna:
1) art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146)
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Do konkursu mogą przystąpić:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury i sztuki,
2) inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zawiera informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie i warunkach składania ofert,
6) wymaganej dokumentacji,
7) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
8) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Oferty organizacji pozarządowych są rozpatrywane i oceniane pod względem formalnym przez Centrum ds. Organizacji Pozarządowych i merytorycznym przez komisję konkursową, która po analizie złożonych ofert przedkłada rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi Miasta Płocka.  Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
Na podstawie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

Wniosek musi zawierać w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji,
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
Organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

W związku z art. 19 a, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Prezydent Miasta Płocka może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym,  nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 19 a nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Druk oferty (do pobrania).
Organizacje pozarządowe, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, otrzymają pisemne zawiadomienie o zleceniu zadania publicznego, a następnie z każdą z nich zostanie zawarta umowa dotycząca realizacji wybranego zadania.
Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym również wymaga formy pisemnej.
Organizacja pozarządowa rozlicza wykonanie zadania na podstawie sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

Druk sprawozdania (do pobrania).

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Kultury.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
data publikacji: 
piątek, 21 października 2005, godz. 14:41
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lutego 2017, godz. 14:02 -> historia zmian  (31)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 795

Stopka