Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2385/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 września 2008r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 2313/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia stawek czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stawki czynszu lokali socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.; Nr102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.; Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005 r.; Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2007 r.), art. 8 ust. 1 i 23 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami: Dz.U. Nr 281 poz. 2783 z 2005 r,; Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193 z 2006 r.; Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218, Nr 249 poz. 1833 z 2007 r.) oraz Uchwały Nr 152/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008, zmienionej uchwałą Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku, w zakresie polityki czynszowej oraz planów w zakresie sprzedaży lokali zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 2313/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia stawek czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stawki czynszu lokali socjalnych wprowadza się następujące zmiany:
I. Dopisuje się § 5 a w brzmieniu:
„ 1.Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach przy ulicy Miodowa Nr 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 i 51 stawki czynszu pozostają bez zmian pod warunkiem, iż najemcy tych lokali posiadają w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony. Ustalenie obowiązywać będzie do czasu zakończenia przebudowy budynków zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Płocka Nr 86/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., znak WUB.III.7353/634/2007-2008.
2. Dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach, co do których organ nadzoru budowlanego wydał lub do dnia 31 grudnia 2008 roku wyda decyzję nakazującą wyłączenie budynku z użytkowania, stawki czynszu pozostają bez zmian pod warunkiem, iż najemcy tych lokali posiadają w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony .”
II. W treści załącznika Nr 2 w miejsce słów: „ zgodny z Uchwałą Nr 656/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku „ wprowadza się zapis „ zgodny z Uchwałą Nr 365/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku”.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds Komunalnych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2385/08 z dnia 16 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 511

Stopka