Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok

 

Załączniki - część obowiązująca

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2019 rok

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2019 rok

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku

Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 rok

Załącznik Nr 11 - Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

 

Część opisowa

Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2019 rok

Stan zadłużenia Miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2019 roku

Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł

Część opisowa dotycząca dochodów budżetowych

Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Zmiany dokonane w trakcie 2019 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

 

Informacja o stanie mienia Gminy-Miasto Płock

Informacja o stanie mienia Gminy-Miasto Płock

  • Tabela nr 1 - Wartość majątku trwałego Miasta (w podziale na poszczególne jednostki)
  • Tabela nr 2 – Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych)
  • Tabela nr 3 – Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)
  • Tabela nr 4 - Udziały w obcych jednostkach

Zmiany w wartości mienia Gminy–Miasto Płock

Mienie jednostek

Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Wartość majątku trwałego samorządowych instytucji kultury

Wartość majątku trwałego poszczegółnych jednostek powiatowej administracji zespolonej

Zmiany w wartości mienia instytucji kultury

Zmiany w wartości mienia jednostek powiatowej administracji zespolonej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2019 rok
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok
data publikacji: 
środa, 01 kwietnia 2020, godz. 14:33
ostatnia zmiana: 
środa, 01 kwietnia 2020, godz. 15:22 -> historia zmian  (8)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 636

Stopka