Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXI - 30-08-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/projekty/vii/21

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXI Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Porządek obrad

 

1) Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.

2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3) Działania Urzędu Miasta Płocka zmierzające do poprawy zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej Płocka (przybliżenie S10, modernizacja DK 60 i 62, budowa linii kolejowej Modlin – Płock, inne). 

4) Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka. 

5) Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka z 28.06.2016 roku.

6) Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu, 

2. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2034,

5. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,

6. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokali użytkowych przekazanych do dyspozycji Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa,

7. zmiany uchwały nr 173/X/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 

8. rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania,

9. powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,  

10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych,

11. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych),

12. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

13. ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 5215W zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Płocka,

14. przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018,

15. nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock,

16. nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock,

17. nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock,

18. nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock,

19. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i wspólnej realizacji z Powiatem Płockim inwestycji dotyczącej budowy nowego odcinka ulicy Przemysłowej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 5205W,

20. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku,

21. zmiany uchwały nr 361/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016,

22. zmiany uchwały nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock, 

23. podpisania umowy o współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Miastem Rustawi w Gruzji. 

 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

 

7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

9) Interpelacje i zapytania radnych.

10) Odpowiedzi na interpelacje.

11) Sprawy różne.

12) Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXI - 30-08-2016
data publikacji: 
wtorek, 23 sierpnia 2016, godz. 08:05
ostatnia zmiana: 
wtorek, 23 sierpnia 2016, godz. 08:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 805

Stopka