Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.

 

 

UWAGA: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
I. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 71 ust.2 pkt 1 w/w ustawy)

II. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 71 ust.2 pkt 2 w/w ustawy)

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek realizującego przedsięwzięcie (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 6, wejście od ul. Zduńskiej 3) .

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – 3 egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zapisami w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, sporządzony zgodnie z art. 66 w/w ustawy; a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z zapisami w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych sporządzona zgodnie z art. 62 a w/w ustawy;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji”
 • w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata za wydanie decyzji: 205,00 zł za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok.132) lub na rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni (do terminu nie wlicza się terminów na opinie i uzgodnienia)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. decyzji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, tel. 24 367 15 08, pok. E 52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 59-103 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami).
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz 1827)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
data publikacji: 
czwartek, 11 sierpnia 2005, godz. 09:00
ostatnia zmiana: 
środa, 15 lutego 2017, godz. 13:11 -> historia zmian  (53)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 785 480

Stopka