Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Gminy Płock. OGN - 01.

 

 

Dotyczy bonifikat udzielanych osobom fizycznym od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).

WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Wypełniony wniosek o udzielenie bonifikaty.
II. Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób, z którymi wnioskodawca/y prowadził/dzą wspólne gospodarstwo domowe, w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, tj.:
- w przypadku osób aktywnych zawodowo:
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego;
- w przypadku osób bezrobotnych:
zaświadczenie o zarejestrowaniu w Miejskim Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia);
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego;
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą :
zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego;
- w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę:
zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40;
- w przypadku osób uczących się pełnoletnich:
zaświadczenie za szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu);
-w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna dodatkowo dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) albo oświadczenie o braku dochodu;
- inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.
III. W przypadku gdy wnioskodawca/y  prowadzi/dzą działalność gospodarczą (w  tym wynajmują lokal) - mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej  i należy  przedłożyć:
a) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” zał. Nr 1,
b) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy/ów i prowadzonej przez niego/nich działalności gospodarczej, tj.:
- wszystkie zaświadczenia  o  pomocy  de minimis jakie wnioskodawca/y otrzymał/li w roku, w  którym ubiega/ją się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę/ów - zał. Nr 2
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3,
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de  minimis,  dot. w szczególności wnioskodawcy/ów i prowadzonej przez niego/nich działalności gospodarczej oraz wielkości   i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
- dokumenty  finansowe  pozwalające  ocenić  sytuację  wnioskodawcy/ów –za rok, w  którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
- oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC – wyjaśnienie na str. 4 wniosku,
- informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca/y składał/li w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis - zał. Nr 4.     
Nieprzedstawienie  przez wnioskodawcę/ów – prowadzącego/ych działalność gospodarczą żądanych dokumentów, wymienionych w pkt. III, spowoduje, że wniosek w zakresie udzielenia bonifikaty nie będzie uwzględniony.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia  i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych  na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź pisemna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 74 ust. 1, 1a, 1b, art. 10 ust. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 03 stycznia 2019, godz. 11:01 -> historia zmian  (37)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 848

Stopka