Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Gminy Płock. OGN - 01.

 

 

Dotyczy bonifikat udzielanych osobom fizycznym od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3).

WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Wypełniony wniosek o udzielenie bonifikaty.
II. Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób, z którymi wnioskodawca/y prowadził/dzą wspólne gospodarstwo domowe, w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, tj.:
- w przypadku osób aktywnych zawodowo:
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego;
- w przypadku osób bezrobotnych:
zaświadczenie o zarejestrowaniu w Miejskim Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia);
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego;
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą :
zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego;
- w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę:
zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40;
- w przypadku osób uczących się pełnoletnich:
zaświadczenie za szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu);
-w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna dodatkowo dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) albo oświadczenie o braku dochodu;
- inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.
III. W przypadku gdy wnioskodawca/y  prowadzi/dzą działalność gospodarczą (w  tym wynajmują lokal) - mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej  i należy  przedłożyć:
a) wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” zał. Nr 1,
b) aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy/ów i prowadzonej przez niego/nich działalności gospodarczej, tj.:
- wszystkie zaświadczenia  o  pomocy  de minimis jakie wnioskodawca/y otrzymał/li w roku, w  którym ubiega/ją się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę/ów - zał. Nr 2
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3,
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de  minimis,  dot. w szczególności wnioskodawcy/ów i prowadzonej przez niego/nich działalności gospodarczej oraz wielkości   i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
- dokumenty  finansowe  pozwalające  ocenić  sytuację  wnioskodawcy/ów –za rok, w  którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
- oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC – wyjaśnienie na str. 4 wniosku,
- informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca/y składał/li w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis - zał. Nr 4.     
Nieprzedstawienie  przez wnioskodawcę/ów – prowadzącego/ych działalność gospodarczą żądanych dokumentów, wymienionych w pkt. III, spowoduje, że wniosek w zakresie udzielenia bonifikaty nie będzie uwzględniony.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia  i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach załatwianych  na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź pisemna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, doręczenie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub na wskazany przez niego adres.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 74 ust. 1, 1a, 1b, art. 10 ust. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 03 stycznia 2019, godz. 11:01 -> historia zmian  (37)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 430

Stopka