Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 345/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 marca 2007r.

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu.


Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006, Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 2

W skład komisji wchodzą specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki
i architektury rekomendowani przez:
Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów:
1)Leszek Franciszek Narkowicz – Przewodniczący Komisji
2)Jan Lemański
Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Płocku:
1) Alicja Krymowa
2)Alicja Pejta – Jaworska
3)Grażyna Szubska

§ 3

Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1.Wydatki związane z obsługą techniczną Komisji i jej działalnością pokrywane są ze środków Budżetu Miasta Płocka, dział 710, rozdział 71004, §§4300, 4170, 4120 i 4110 – zadanie 01/WUB.I./G - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2.Członkom Komisji rekomendowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określono w regulaminie, o którym mowa w § 3.

§ 5


Traci moc zarządzenie Nr 4660/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds Rozwoju.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 345/07 z dnia 05 marca 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 marca 2007, godz. 09:31
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 marca 2007, godz. 09:31 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 577

Stopka