Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr 4008/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 2005 roku.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 768/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia instrukcji planowania zadań budżetowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.1271 Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 28 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565) oraz Uchwały Nr 151/2991/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie podjęcia działań nad opracowaniem budżetu miasta Płocka na 2003 rok w układzie zadaniowym, zarządzam co następuje:


§ 1

W Zarządzeniu Nr 768/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia instrukcji planowania zadań budżetowych wprowadzić następujące zmiany:

1)W Załączniku Nr 1 – Instrukcji planowania zadań budżetowych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka


W CZĘŚCI – „OPIS PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU”

w pkt. 4 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie:

„Wydział Skarbu i Budżetu w terminie do 7 października informuje Wydziały o orientacyjnych kwotach środków na realizację ich zadań w nadchodzącym roku budżetowym”,

w pkt. 5 zdanie 2 otrzymuje nowe brzmienie:
 „Termin złożenia wniosków budżetowych w Wydziale Skarbu i Budżetu upływa
19października”,

w pkt. 6 zdanie 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 „W terminie do 28 października Skarbnik Miasta Płocka dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków budżetowych dostarczonych przez Wydziały oraz sporządza zbiorcze zestawienie zadań i przekazuje Prezydentowi Miasta Płocka”.


2) Załącznik Nr 2 – Instrukcji planowania zadań budżetowych przez miejskie nieoświatowe jednostki organizacyjne otrzymuje nowe brzmienie.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 768/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia instrukcji planowania zadań budżetowych nie ulegają zmianie.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 2415/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 768/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia instrukcji planowania zadań budżetowych.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć osobom kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz miejskimi nieoświatowymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
 /-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4008/05 z dnia 29 września 2005r.
data publikacji: 
środa, 16 listopada 2005, godz. 12:07
ostatnia zmiana: 
środa, 16 listopada 2005, godz. 12:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 565

Stopka