Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 119/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

        

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 r. z dnia 31 marca 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 102/VI/2015 r. Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

 

㤠4

Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów:

1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:

a) odpady komunalne zmieszane – raz na 2 tygodnie,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2-6 – raz na 2 tygodnie,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 – raz na 2 tygodnie,

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 – w zależności od potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,

e) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10-14 – raz w miesiącu;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) odpady komunalne zmieszane – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach  (np. mała wspólnota mieszkaniowa) -  1 raz na tydzień,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2-6 – 2 razy na tydzień, w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) – 1 raz na tydzień,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 – 2 razy na tydzień, w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) - 1 raz na tydzień,

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 – w zależności od potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,

e) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 – w zależności od potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,

f) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10-14 – raz w tygodniu;

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady komunalne zmieszane – raz na miesiąc,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2-6 – raz na miesiąc,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 7 (z wyłączeniem odpadów pochodzących z działalności gastronomicznej np. restauracje, punkty gastronomiczne, przeterminowana żywność) – dwa razy na miesiąc.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 119/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:56
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 849

Stopka