Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

2. Dowód wpłaty - 31 zł

Dokumentację związaną z dowodem osobistym udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. 

Do korzystania z udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych), tj: organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, sądy.

Wymienione powyżej podmioty oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych uprawnione są do nieodpłatnego udostępniania dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym  wynosi 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pokój 132, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dane udostępniane są w formie pisemnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 124 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1604).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2016, godz. 07:50
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 04 maja 2020, godz. 12:05 -> historia zmian  (22)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 686

Stopka