Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.

 


Do kupna lokalu uprawnieni są najemcy, którzy:

  1. nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat związanych z najmem lokalu
  2. pokryją koszty związane z wykupem lokalu tj.:
    a) koszty wyceny lokalu,
    b) koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży lokalu,
  3. przed dokonaniem wykupu lokalu zwrócili Miastu równowartość kwoty zgromadzonej przez Miasto na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, w której lokal się znajduje.

Formy sprzedaży lokali i bonifikaty

Przy sprzedaży lokali:

1)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, jednak krótszy niż 15 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 40%,

2)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 15 lat, jednak krótszy niż 20 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 60%,

3)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 20 lat Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 80%,

4) W przypadku osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego, do okresów najmu, o których mowa w ust.1 dolicza się okres najmu poprzednich najemców lokalu.

5) Bonifikaty nie przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do innej nieruchomości  lub udziału w nieruchomości położonej na terenie Gminy – Miasto Płock jak również osobom, które w okresie 5 lat od złożenia wniosku o wykup lokalu komunalnego posiadały tytuł prawny do nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość nieruchomości lub udziału w nieruchomości przewyższa wartość wykupowanego lokalu obliczoną zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Mazowieckiego obowiązującym  w dniu złożenia wniosku".

6) Bonifikat, o których mowa w ust.1 udziela się tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim albo osób, które w takim związku ze sobą pozostawały, bonifikata może być udzielona tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu na rzecz któregokolwiek z małżonków albo byłych małżonków, niezależnie od tego czy osoby te pozostawały wówczas w związku małżeńskim".

Uwaga: bonifikaty ulegają zmniejszeniu o 10 %, jeśli nabywca nie zrzeknie się przysługującego mu roszczenia o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 12 listopada 1994 r.
Adaptowane strychy: w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji strychów staraniem i na koszt najemców oraz jeżeli okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 20%.

W przypadku:
1. wykorzystania lokalu na cele inne niż mieszkalne,
2. zbycia lokalu przed upływem 5 lat (z wyjątkiem przeniesienia własności na rzecz zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej o przysposobionej oraz osoby, która pozostaje ze zbywcą w faktycznym pożyciu)nabywca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz gminy kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Powyższe nie dotyczy:
a) przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz osób bliskich w rozumieniu art. 4 ust. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowej,
c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Niezbędny formularz: wniosek – druk do pobrania u administratora.

Wymagane dokumenty: brak.

Wysokość opłaty: nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

Cena sprzedaży lokalu ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie gminy.
Wycena ważna jest 1 rok od daty sporządzenia.
Protokół uzgodnień ważny jest 3 miesiące od daty podpisania.

Koszty wyceny
pokrywa najemca ubiegający się o sprzedaż lokalu. Wycena zostanie wykonana po wpłaceniu przez najemcę na rzecz gminy kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, z którym Miasto posiada zawartą umowę. Opłata za wycenę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wykupu po dokonanej wycenie.

Termin załatwienia sprawy: dla każdego wniosku termin jest ustalany indywidualnie.

Forma załatwienia sprawy: Akt Notarialny kupna – sprzedaży lokali.

Miejsce złożenia: u administratora w zależności od miejsca zamieszkania najemcy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, pok. 1, tel. 24 364 03 10 w zależności od miejsca zamieszkania:

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 ul. Gradowskiego 3, tel. 24 367 19 40 (41, 42)
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Miodowa 8, tel. 24 367 19 34 (35, 36, 37, 38, 39)
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 5 ul. Kochanowskiego 5, tel. 24 367 19 43 (44, 45)

Sprawę prowadzi: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Referat Rozdysponowywania Nieruchomości

Informacje: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

Podstawa Prawna: Uchwała Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (wykaz budynków), zmieniona Uchwałą Nr: - 401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r.

Godziny Pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Załącznik nr 1

Wykaz budynków, w których prowadzona jest sprzedaż

1. 1 Maja 1/Kolegialna 13
2. 1-go Maja 4
3. Bartnicza 1
4. Bartnicza 2
5. Bartnicza 4
6. Bartnicza 6
7. Bartnicza 7
8. Bielska 12
9. Bielska 22
10. Bielska 24/1
11. Bielska 26
12. Bielska 28
13. Bielska 38
14. Bielska 51a
15. Bielska 51b
16. Bielska 51c
17. Błonie 2
18. Błonie 4
19. Błonie 6
20. Borowicka 3
21. Brzoskwiniowa 4
22. Dobrowolskiego 8
23. Dobrowolskiego 11
24. Dobrzyńska 2a
25. Dobrzyńska 19
26. Dojazd 13
27. Dworcowa 6
28. Dworcowa 12
29. Gałczyńskiego 2
30. Gałczyńskiego 3
31. Gałczyńskiego 5
32. Gałczyńskiego 8
33. Gałczyńskiego 18/1
34. Gałczyńskiego 20/1
35. Górna 56
36. Gradowskiego 6
37. Gradowskiego 8
38. Gradowskiego 13
39. Gradowskiego 16
40. Jachowicza 42
41. Jachowicza 44
42. Jakubowskiego 3
43. Jakubowskiego 5
44. Jakubowskiego 6
45. Jakubowskiego 7
46. Jakubowskiego 8
47. Jakubowskiego 9
48. Jakubowskiego 11
49. Jasna 12
50. Jasna 14
51. Jasna 17
52. Jaśminowa 1
53. Jaśminowa 2
54. Jaśminowa 3
55. Jaśminowa 4
56. Kochanowskiego 25
57. Kochanowskiego 27
58. Kolegialna 26b
59. Kolegialna 26c
60. Kolegialna 27b
61. Kolegialna 27/1
62. Kolegialna 29
63. Kolegialna 29/1
64. Kolegialna 29/2
65. Kolegialna 31a
66. Kolegialna 33
67. Kolegialna 37
68. Kolegialna 43a
69. Kredytowa 1
70. Kredytowa 2
71. Kredytowa 3
72. Krótka 2
73. Krótka 4
74. Krótka 5
75. Krótka 6
76. Krótka 7
77. Krótka 8
78. Krótka 10
79. Kwiatowa 23
80. Kwiatka 14
81. Lotników 5
82. Mickiewicza 6
83. Mickiewicza 21
84. Na Skarpie 2
85. Na Skarpie 4
86. Na Skarpie 6
87. Na Skarpie 7
88. Na Skarpie 8
89. Na Skarpie 14
90. Norwida 1
91. Norwida 2
92. Nowy Rynek 2
93. Nowy Rynek 14
94. Nowy Rynek 20
95. Obr. Westerplatte 3
96. Obr. Westerplatte 3/1
97. Obr. Westerplatte 3/2
98. Obr. Westerplatte 4
99. Obr. Westerplatte 5
100. Obr. Westerplatte 5/1
101. Obr. Westerplatte 6
102. Obr. Westerplatte 7
103. Obr. Westerplatte 7/1
104. Obr. Westerplatte 8
105. Obr. Westerplatte 9
106. Obr. Westerplatte 12
107. Obr. Westerplatte 14
108. Otolińska 7a
109. Padlewskiego 9
110. Padlewskiego 17b
111. Padlewskiego 17c
112. Piekarska 16/Stary Rynek 2
113. Pl. Dąbrowskiego 5
114. Polna 18
115. Pszczela 2
116. Pszczela 3
117. Pszczela 7
118. Sienkiewicza 7
119. Sienkiewicza 9
120. Sienkiewicza 39
121. Sienkiewicza 45
122. Skłodowskiej 1
123. Skłodowskiej 2
124. Skłodowskiej 3
125. Skłodowskiej 4
126. Słodowa 1
127. Słodowa 2
128. Słodowa 3
129. Słodowa 4
130. Słoneczna 7
131. Słoneczna 56
132. Słoneczna 60
133. Słowackiego 16
134. Słowackiego 23
135. Traugutta 6
136. Tumska 5
137. Wschodnia 14

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia aktu notarialnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
data publikacji: 
środa, 25 czerwca 2003, godz. 15:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 10 września 2020, godz. 08:04 -> historia zmian  (60)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 629

Stopka