Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.

 


Do kupna lokalu uprawnieni są najemcy, którzy:

  1. nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat związanych z najmem lokalu
  2. pokryją koszty związane z wykupem lokalu tj.:
    a) koszty wyceny lokalu,
    b) koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży lokalu,
  3. przed dokonaniem wykupu lokalu zwrócili Miastu równowartość kwoty zgromadzonej przez Miasto na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, w której lokal się znajduje.

Formy sprzedaży lokali i bonifikaty

Przy sprzedaży lokali:

1)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, jednak krótszy niż 15 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 40%,

2)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 15 lat, jednak krótszy niż 20 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 60%,

3)  najemcom lokali, których okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 20 lat Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 80%,

4) W przypadku osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego, do okresów najmu, o których mowa w ust.1 dolicza się okres najmu poprzednich najemców lokalu.

5) Bonifikaty nie przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do innej nieruchomości  lub udziału w nieruchomości położonej na terenie Gminy – Miasto Płock jak również osobom, które w okresie 5 lat od złożenia wniosku o wykup lokalu komunalnego posiadały tytuł prawny do nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość nieruchomości lub udziału w nieruchomości przewyższa wartość wykupowanego lokalu obliczoną zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Województwa Mazowieckiego obowiązującym  w dniu złożenia wniosku".

6) Bonifikat, o których mowa w ust.1 udziela się tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim albo osób, które w takim związku ze sobą pozostawały, bonifikata może być udzielona tylko przy sprzedaży pierwszego lokalu na rzecz któregokolwiek z małżonków albo byłych małżonków, niezależnie od tego czy osoby te pozostawały wówczas w związku małżeńskim".

Uwaga: bonifikaty ulegają zmniejszeniu o 10 %, jeśli nabywca nie zrzeknie się przysługującego mu roszczenia o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 12 listopada 1994 r.
Adaptowane strychy: w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji strychów staraniem i na koszt najemców oraz jeżeli okres najmu sprzedawanego lokalu jest dłuższy niż 10 lat, Prezydent Miasta jest upoważniony do udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny w wysokości 20%.

W przypadku:
1. wykorzystania lokalu na cele inne niż mieszkalne,
2. zbycia lokalu przed upływem 5 lat (z wyjątkiem przeniesienia własności na rzecz zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej o przysposobionej oraz osoby, która pozostaje ze zbywcą w faktycznym pożyciu)nabywca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz gminy kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Powyższe nie dotyczy:
a) przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz osób bliskich w rozumieniu art. 4 ust. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowej,
c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Niezbędny formularz: wniosek – druk do pobrania u administratora.

Wymagane dokumenty: brak.

Wysokość opłaty: nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

Cena sprzedaży lokalu ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie gminy.
Wycena ważna jest 1 rok od daty sporządzenia.
Protokół uzgodnień ważny jest 3 miesiące od daty podpisania.

Koszty wyceny
pokrywa najemca ubiegający się o sprzedaż lokalu. Wycena zostanie wykonana po wpłaceniu przez najemcę na rzecz gminy kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, z którym Miasto posiada zawartą umowę. Opłata za wycenę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wykupu po dokonanej wycenie.

Termin załatwienia sprawy: dla każdego wniosku termin jest ustalany indywidualnie.

Forma załatwienia sprawy: Akt Notarialny kupna – sprzedaży lokali.

Miejsce złożenia: u administratora w zależności od miejsca zamieszkania najemcy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, pok. 1, tel. 24 364 03 10 w zależności od miejsca zamieszkania:

Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 ul. Gradowskiego 3, tel. 24 367 19 40 (41, 42)
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4 ul. Miodowa 8, tel. 24 367 19 34 (35, 36, 37, 38, 39)
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 5 ul. Kochanowskiego 5, tel. 24 367 19 43 (44, 45)

Sprawę prowadzi: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości

Informacje: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

Podstawa Prawna: Uchwała Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (wykaz budynków), zmieniona Uchwałą Nr: - 401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r.

Godziny Pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Załącznik nr 1

Wykaz budynków, w których prowadzona jest sprzedaż

1. 1 Maja 1/Kolegialna 13
2. 1-go Maja 4
3. Bartnicza 1
4. Bartnicza 2
5. Bartnicza 4
6. Bartnicza 6
7. Bartnicza 7
8. Bielska 12
9. Bielska 22
10. Bielska 24/1
11. Bielska 26
12. Bielska 28
13. Bielska 38
14. Bielska 51a
15. Bielska 51b
16. Bielska 51c
17. Błonie 2
18. Błonie 4
19. Błonie 6
20. Borowicka 3
21. Brzoskwiniowa 4
22. Dobrowolskiego 8
23. Dobrowolskiego 11
24. Dobrzyńska 2a
25. Dobrzyńska 19
26. Dojazd 13
27. Dworcowa 6
28. Dworcowa 12
29. Gałczyńskiego 2
30. Gałczyńskiego 3
31. Gałczyńskiego 5
32. Gałczyńskiego 8
33. Gałczyńskiego 18/1
34. Gałczyńskiego 20/1
35. Górna 56
36. Gradowskiego 6
37. Gradowskiego 8
38. Gradowskiego 13
39. Gradowskiego 16
40. Jachowicza 42
41. Jachowicza 44
42. Jakubowskiego 3
43. Jakubowskiego 5
44. Jakubowskiego 6
45. Jakubowskiego 7
46. Jakubowskiego 8
47. Jakubowskiego 9
48. Jakubowskiego 11
49. Jasna 12
50. Jasna 14
51. Jasna 17
52. Jaśminowa 1
53. Jaśminowa 2
54. Jaśminowa 3
55. Jaśminowa 4
56. Kochanowskiego 25
57. Kochanowskiego 27
58. Kolegialna 26b
59. Kolegialna 26c
60. Kolegialna 27b
61. Kolegialna 27/1
62. Kolegialna 29
63. Kolegialna 29/1
64. Kolegialna 29/2
65. Kolegialna 31a
66. Kolegialna 33
67. Kolegialna 37
68. Kolegialna 43a
69. Kredytowa 1
70. Kredytowa 2
71. Kredytowa 3
72. Krótka 2
73. Krótka 4
74. Krótka 5
75. Krótka 6
76. Krótka 7
77. Krótka 8
78. Krótka 10
79. Kwiatowa 23
80. Kwiatka 14
81. Lotników 5
82. Mickiewicza 6
83. Mickiewicza 21
84. Na Skarpie 2
85. Na Skarpie 4
86. Na Skarpie 6
87. Na Skarpie 7
88. Na Skarpie 8
89. Na Skarpie 14
90. Norwida 1
91. Norwida 2
92. Nowy Rynek 2
93. Nowy Rynek 14
94. Nowy Rynek 20
95. Obr. Westerplatte 3
96. Obr. Westerplatte 3/1
97. Obr. Westerplatte 3/2
98. Obr. Westerplatte 4
99. Obr. Westerplatte 5
100. Obr. Westerplatte 5/1
101. Obr. Westerplatte 6
102. Obr. Westerplatte 7
103. Obr. Westerplatte 7/1
104. Obr. Westerplatte 8
105. Obr. Westerplatte 9
106. Obr. Westerplatte 12
107. Obr. Westerplatte 14
108. Otolińska 7a
109. Padlewskiego 9
110. Padlewskiego 17b
111. Padlewskiego 17c
112. Piekarska 16/Stary Rynek 2
113. Pl. Dąbrowskiego 5
114. Polna 18
115. Pszczela 2
116. Pszczela 3
117. Pszczela 7
118. Sienkiewicza 7
119. Sienkiewicza 9
120. Sienkiewicza 39
121. Sienkiewicza 45
122. Skłodowskiej 1
123. Skłodowskiej 2
124. Skłodowskiej 3
125. Skłodowskiej 4
126. Słodowa 1
127. Słodowa 2
128. Słodowa 3
129. Słodowa 4
130. Słoneczna 7
131. Słoneczna 56
132. Słoneczna 60
133. Słowackiego 16
134. Słowackiego 23
135. Traugutta 6
136. Tumska 5
137. Wschodnia 14

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
data publikacji: 
środa, 25 czerwca 2003, godz. 15:02
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 stycznia 2019, godz. 10:11 -> historia zmian  (58)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 433

Stopka