Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XVIII - 26-04-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projeky uchwał   dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/projekty/vii/18

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

    OBWIESZCZENIE    
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1  (I piętro), odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medalu Laude Probus Panu płk. Andrzejowi Jodełce.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Sprawozdanie z samorządowego Programu „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” na lata 2013–2018.
5) Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2015 rok.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka z 22.03.2016 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2034,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
3. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2015 rok”,
4. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2015 rok,
5. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016, 
6. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „CENTRUM WSPARCIA RODZIN – PŁOCK DLA RODZINY” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
7. przyjęcia „Wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”,
8. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokali użytkowych przekazanych do dyspozycji Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa,
9. likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku,
10. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2016,
11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej, 
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Świętego Wojciecha,
13. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 31 o pow. 3,1570 ha, położonej w Obrębie 13, stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock,
14. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji,
15. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
16. skargi Pana Marcina Kota.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XVIII - 26-04-2016
data publikacji: 
wtorek, 19 kwietnia 2016, godz. 09:27
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 kwietnia 2016, godz. 09:27 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 899

Stopka