Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 września 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.08.2007 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 12.09.2007 roku.
5/ Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2007 roku.
6/ Informacja z realizacji uchwały o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście Płocku.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka,
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r.,
3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2007 rok ,
4. udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mościckiego 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym 409 o pow. 3825 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym oraz przy ulicy Mościckiego 27 oznaczonej numerem ewidencyjnym 341 o pow. 2785 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową,
5. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych,
6. sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
7. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
8. przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Staroźreby na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Staroźreby,
9. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na utrzymanie czystości i konserwację zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I, w Rejonie II oraz w Rejonie IV,
10. ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego,
11. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku,
12. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
13. odwołania Rzecznika Konsumentów.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
wtorek, 18 września 2007, godz. 14:02
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 września 2007, godz. 14:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 703

Stopka