Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr  1994/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 czerwca 2004 roku.


w sprawie: powołania komisji konkursowej w sprawie  przeprowadzenia konkursu ofert  dla kandydatów na doradców metodycznych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.


Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz.U. z  2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,  poz.1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 i z 2004 r. Nr 96 poz. 959) i § 20 pkt. 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia  2003 roku w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania  oraz organizacji i  sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania  nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. Nr z 2003 r.Nr 84 poz. 779) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r. oraz Porozumienia Nr3/WOK.I./P/8/2004  w sprawie  współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i przekazania dotacji celowej zarządza się, co następuje:


§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu ofert  dla kandydatów  na doradców metodycznych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock powołuje się komisję konkursową w składzie:


1. Ewa Adasiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego przewodniczący komisji
2.Grażyna Muszyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Jarosław Zaroń -Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
4. Janina Puzia - Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku
5. Ewa Wiśniewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa


§ 2

Zadania komisji konkursowej określone zostały w regulaminie pracy  komisji konkursowej w sprawie  przeprowadzenia konkursu ofert  dla kandydatów  na doradców metodycznych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock – załącznik nr 1.


§ 3

Termin i miejsce posiedzenia komisji ustali przewodniczący komisji.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej. 


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1994/04 z dnia 22 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:22
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 689

Stopka