Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie nr 2329/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 września 2008r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2000/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania na terenie Płocka klubów profilaktyki środowiskowej i grup socjoterapeutycznych – placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 5 i 19 oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1475, Dz. U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218), art. 5, 16, 17 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2005r. nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r. nr 94, poz. 651), art. 81 ust. 10 w związku z art. 84 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 115, poz. 728), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. nr 201, poz. 1455 ), oraz art. 41 ust. 1, pkt. 2, 3 i 5 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 ze zm.: Dz. U. z 2007r. nr 115, poz. 793, nr 176, poz. 1238) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 2000/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2008r. wprowadza się następującą zmianę:

W § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość wynagrodzenia zasadniczego wychowawców, w tym kierownika, pokrywanego ze środków finansowych pochodzących z Budżetu Miasta Płocka, zawiera się w następujących przedziałach:
a)1300zł – 1550zł brutto – dotyczy pracowników pracujących w klubie/grupie nie dłużej niż 2 lata oraz osób nieposiadających minimum 2-letniego doświadczenia bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
b)1500zł – 1750zł brutto – dotyczy pracowników pracujących w klubie/grupie powyżej 2 lat oraz osób posiadających udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub młodzieżą.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2329/08 z dnia 02 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 398

Stopka