Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


Urząd Miasta Płocka jest finalistą VIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji publicznych - 2002 r.

 
Dokument w aktualizacji w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 2164/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka

Obniżki czynszu.  OSO-04.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
1. Wniosek o przyznanie obniżki (do pobrania także w Biurze Obsługi Interesanta, Al. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2 oraz w Zespole Dodatków Mieszkaniowych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. nr 4)
2. Deklaracja o wysokości dochodów  (do pobrania także w Biurze Obsługi Interesanta, Al. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2 oraz w Zespole Dodatków Mieszkaniowych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. nr 4)

Uwaga: O obniżkę czynszu mogą się ubiegać jedynie najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, za wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców, którym wypowiedziano umowę najmu, a których termin wypowiedzenia jeszcze nie upłynął.
Należy jednocześnie spełnić kryterium powierzchni i dochodów , o których mowa w części informującej o podstawie prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
dokumenty potwierdzające  dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto  uzyskanych w okresie poprzednich trzech miesięcy z zaznaczeniem odliczenia kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe,
- decyzje, zaświadczenia  lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłków rodzinnych, chorobowych, rehabilitacyjnych, zasiłków dla bezrobotnych, dodatków pielęgnacyjnych, stypendiów i innych, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, PIT świadczący o wysokości przychodów, wydruki z kas fiskalnych itp.,
osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych zaświadczenie o trybie nauki,
osoby o niskich dochodach decyzje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zasiłkach okresowych czy celowych,
w przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym.
w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock, ul. Wolskiego),

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wniosek i deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta, Al. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2 lub w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych, Plac Dąbrowskiego 4 , pokój nr 4.
Wniosek i deklarację wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych. Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z wystawionym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
Decyzja jest dostarczana wnioskodawcy przez gońców.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Dodatków Mieszkaniowych, Plac Dąbrowskiego 4

INFORMACJI UDZIELA: Zespół Dodatków Mieszkaniowych, tel.  24 367 16 53 do 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego tj. Dz.U. Nr 31 z 21.02.2005 roku, poz. 266,
Uchwała  Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwał:
Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka,
Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 -2008, w zakresie ustalenia warunków obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach.
§ 1 ww. uchwały określa wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania obniżki czynszu.
„nie więcej niz 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
nie więcej niż 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na członka gospodarstwa domowego”.
§ 2, pkt 1 ww. uchwały określa wysokość obniżki czynszu.
„50 % dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,
25 % dla najemców , których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę , ale nie wyższy niż 100 % tej kwoty.”
§ 2, pkt 3 ww. uchwały określa zasoby mieszkaniowe, w których najemcy mogą  ubiegać się o obniżkę czynszu.
„ O obniżkę czynszu mogą się ubiegać najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, za wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców,którym wypowiedziano umowę najmu, a których termin wypowiedzenia jeszcze nie minął”

§ 2, pkt 5 ww. uchwały określa maksymalną powierzchnię użytkową lokalu uprawniającą do uzyskania obniżki czynszu.

Kryterium powierzchni:
   35 m2 – dla 1 osoby
   40 m2 – dla 2 osób
   45 m2 -  dla 3 osób
   55 m2 -  dla 4 osób
   65 m2 -  dla 5 osób
   70 m2 -   dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym  większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.”
„Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym mieszkaniu.”
„Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.”

§ 2 pkt 6 ww. uchwały określa warunki, w których pomimo przekroczenia dopuszczalnej powierzchni można ubiegać się o obniżkę czynszu.
„ Najemcy... mogą ubiegać się o  obniżkę czynszu, jeżeli od co najmniej dwóch lat oczekują na wynajęcie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy o mniejszej powierzchni i w tym okresie nie otrzymali propozycji wynajęcia takiego lokalu”

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. Biuro Obsługi Interesanta, Al. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

 
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Obniżki czynszu. OSO - 04.
data publikacji: piątek, 12 sierpnia 2005, godz. 11:28
ostatnia zmiana: piątek, 04 kwietnia 2014, godz. 14:01 -> historia zmian  (14)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 8 777 636