Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Obniżki czynszu.  OSO-04.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
1. Wniosek o przyznanie obniżki (do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta nr 1 i 2, Al. J. Piłsudskiego 6 oraz w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. nr 4)
2. Deklaracja o wysokości dochodów  (do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta nr 1 i 2, Al. J. Piłsudskiego 6 oraz w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. nr 4)

Uwaga: O obniżkę czynszu mogą się ubiegać jedynie najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, za wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców, którym wypowiedziano umowę najmu, a których termin wypowiedzenia jeszcze nie upłynął.
Należy jednocześnie spełnić kryterium powierzchni i dochodów , o których mowa w części informującej o podstawie prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
dokumenty potwierdzające  dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto  uzyskanych w okresie poprzednich trzech miesięcy z zaznaczeniem odliczenia kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe,
- decyzje, zaświadczenia  lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłków rodzinnych, chorobowych, rehabilitacyjnych, zasiłków dla bezrobotnych, dodatków pielęgnacyjnych, stypendiów i innych, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, PIT świadczący o wysokości przychodów, wydruki z kas fiskalnych itp.,
osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych zaświadczenie o trybie nauki,
osoby o niskich dochodach decyzje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zasiłkach okresowych czy celowych,
w przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym.
w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock, ul. Wolskiego),

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wniosek i deklarację można pobrać na Stanowisku Obsługi Klienta nr 1 i 2, Al. J. Piłsudskiego 6 ub w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4 , pokój nr 4.
Wniosek i deklarację wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych. Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z wystawionym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
Decyzja jest dostarczana wnioskodawcy przez gońców.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4

INFORMACJI UDZIELA: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, tel. 24 367 16 53 do 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego tj. Dz.U. Nr 31 z 21.02.2005 roku, poz. 266,
Uchwała  Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwał:
Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka,
Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 -2008, w zakresie ustalenia warunków obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach.
§ 1 ww. uchwały określa wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania obniżki czynszu.
„nie więcej niz 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
nie więcej niż 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na członka gospodarstwa domowego”.
§ 2, pkt 1 ww. uchwały określa wysokość obniżki czynszu.
„50 % dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,
25 % dla najemców , których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę , ale nie wyższy niż 100 % tej kwoty.”
§ 2, pkt 3 ww. uchwały określa zasoby mieszkaniowe, w których najemcy mogą  ubiegać się o obniżkę czynszu.
„ O obniżkę czynszu mogą się ubiegać najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, za wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców,którym wypowiedziano umowę najmu, a których termin wypowiedzenia jeszcze nie minął”

§ 2, pkt 5 ww. uchwały określa maksymalną powierzchnię użytkową lokalu uprawniającą do uzyskania obniżki czynszu.

Kryterium powierzchni:
   35 m2 – dla 1 osoby
   40 m2 – dla 2 osób
   45 m2 -  dla 3 osób
   55 m2 -  dla 4 osób
   65 m2 -  dla 5 osób
   70 m2 -   dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym  większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.”
„Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym mieszkaniu.”
„Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.”

§ 2 pkt 6 ww. uchwały określa warunki, w których pomimo przekroczenia dopuszczalnej powierzchni można ubiegać się o obniżkę czynszu.
„ Najemcy... mogą ubiegać się o  obniżkę czynszu, jeżeli od co najmniej dwóch lat oczekują na wynajęcie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy o mniejszej powierzchni i w tym okresie nie otrzymali propozycji wynajęcia takiego lokalu”

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

 
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Obniżki czynszu. OSO - 04.
data publikacji: piątek, 12 sierpnia 2005, godz. 11:28
ostatnia zmiana: czwartek, 04 września 2014, godz. 10:58 -> historia zmian  (18)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 8 779 055