Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 w miesiącu lipcu i sierpniu 2016r. odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30

Powyższe wynika z Zarządzenia Nr 2130/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w miesiącu lipcu i sierpniu 2016r.

 Obniżki czynszu.  OSO-04.
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o przyznanie obniżki czynszu (do pobrania  w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. nr 4).

Uwaga:
1. Prawo do obniżenia czynszu przysługuje osobom znajdującym się:
-  w trudnej sytuacji finansowej –  sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, w której średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, ustalony na podstawie zaświadczenia o dochodach wydanego przez organy podatkowe, w roku poprzednim w stosunku do roku złożenia wniosku nie przekraczał:
a) 200% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 150% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie dwuosobowym,
c) 125% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób.
- w niedostatku – sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, w której średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, ustalony na podstawie zaświadczenia o dochodach wydanego przez organy podatkowe, w roku poprzednim w stosunku do roku złożenia wniosku  nie przekraczał:
a) 100% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 75% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie dwuosobowym,
c) 60% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób.
2. O obniżkę czynszu mogą się ubiegać jedynie najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, za wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców, którym wypowiedziano umowę najmu, a których termin wypowiedzenia jeszcze nie upłynął.
3. Obniżki stosuje się także do podnajemców lokali wynajmowanych przez Gminę od innych właścicieli.
Należy jednocześnie spełnić kryterium powierzchni i dochodów , o których mowa w części informującej o podstawie prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu;
- zaświadczenia o dochodach uzyskanych w roku poprzednim w stosunku do roku złożenia wniosku wszystkich pełnoletnich osób wydane przez organy podatkowe ;
- dla osób powyżej 75 roku życia dochód może być ustalony w oparciu o udokumentowaną wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych (decyzje, zaświadczenia  lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury);
- prawomocne orzeczenie sądu w przypadku osób pobierających świadczenia alimentacyjne;
- zaświadczenie potwierdzające meldunek  pobrane przez wnioskodawcę z Urzędu   Miasta Płocka  –  Stanowiska  Obsługi   Klienta  nr 1   i 2, Al. J . Piłsudskiego 6 ;
- zawiadomienie o wysokości czynszu uzyskane od zarządcy budynku;
- w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Płocku (Płock, ul. Wolskiego 4 ) z informacją, że niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub osoba niepełnosprawna porusza się na wózku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wniosek można pobrać i złożyć wraz  z załączonymi dokumentami w Zespole  Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, ul.Plac Dąbrowskiego 4 , pokój nr 4.
Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z  pełnomocnictwem wystawionym zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego przy czym organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
Decyzja jest dostarczana wnioskodawcy przez gońców.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, ul. Plac Dąbrowskiego 4.

INFORMACJI UDZIELA: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych,
tel. 24 367 16 53 do 55, 24 367 16 70 lub 71.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie   praw   lokatorów , mieszkaniowym zasobie   gminy   i o  zmianie    Kodeksu   cywilnego   (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 150 ze zm.)
- Uchwała  Nr 340/XXI/2012   Rady  Miasta  Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock,
- Uchwała Nr 225/XII/2015  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  października  2015 roku   w sprawie  przyjęcia  Wieloletniego   Programu   Gospodarowania   Mieszkaniowym   Zasobem Gminy Miasto Płock  w latach 2015 -2019, w zakresie warunków obniżania czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Płock, tj.:
* 50 % dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,
* 25 % dla najemców, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę ale nie wyższy niż 80 % tej kwoty.”
Obniżka czynszu nie przysługuje najemcy mieszkającemu w lokalu, w którym normatywna powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, przekracza normy uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego zgodnie z art. 5 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o  dodatkach  mieszkaniowych ( t.j. - Dz. U z 2013 r. Poz. 966 ze zm) , tj.
 35 m2 – dla 1 osoby
 40 m2 – dla 2 osób
 45 m2 - dla 3 osób
 55 m2 - dla 4 osób
 65 m2 - dla 5 osób
 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym  większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.”
„Normatywną  powierzchnię   powiększa się o 15 m2 , jeżeli   w   lokalu mieszkalnym zamieszkuje   osoba   niepełnosprawna   poruszająca   się   na  wózku   lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym mieszkaniu.”
Obniżka czynszu przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni  normatywnej   o   więcej   niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni  użytkowej  tego  lokalu nie przekracza 60 %.
Warunki, w których pomimo przekroczenia dopuszczalnej powierzchni można ubiegać się o obniżkę czynszu:
„ Najemcy... mogą ubiegać się o  obniżkę czynszu, jeżeli od co najmniej dwóch lat oczekują na wynajęcie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy o mniejszej powierzchni i w tym okresie nie otrzymali propozycji wynajęcia takiego lokalu”.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obniżki czynszu. OSO - 04.
data publikacji: 
piątek, 12 sierpnia 2005, godz. 11:28
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 grudnia 2015, godz. 09:33 -> historia zmian  (23)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 779 851

Stopka