Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 647/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 maja 2007r.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka,

zarządza się co następuje:

§ 1
Wyznacza się Panią Mariolę Gajewską, Kierownika Oddziału Organizacyjnego w Wydziale Spraw Organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka do koordynowania prac związanych
z przystąpieniem Miasta Płocka do realizacji projektu pt. „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w szczególności do:

1.nadzorowania i koordynowania działań związanych z realizacją projektu oraz współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w tym zakresie,
2.raportowania postępu prac nad projektem,
3.przestrzegania procedur związanych z promocją projektu,
4.przygotowywania i weryfikacji dokumentacji związanej z wdrażanym projektem,
5.współpracy z Wydziałem Skarbu i Budżetu w zakresie finansowego rozliczania projektu,
6.przestrzegania wymaganych w umowie o dofinansowanie terminów sprawozdawczości,
7.prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji a po zakończeniu realizacji przekazania dokumentacji do archiwum UMP.

§ 2
1.Podczas prac wyznaczoną osobę zobowiązuje się do współpracy z Zespołem ds. Funduszy Europejskich UMP, przekazywania informacji o postępach w podejmowanych działaniach oraz pełnej dokumentacji aplikacyjnej przed jej ostatecznym złożeniem
w odpowiedniej instytucji wdrażającej.
2.Wyznaczoną osobę zobowiązuje się do przekazywania Prezydentowi Miasta Płocka raportów z procesu realizacji projektu – do 10 dnia miesiąca po zakończonym kwartale kalendarzowym.

§ 3
Kierownicy komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów oraz wydawania opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizowanym przez wyznaczoną osobę przedsięwzięciem w terminie zapewniającym sprawną realizację nałożonych obowiązków.

§ 4
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 647/07 z dnia 23 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 598

Stopka