Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1967/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2004r.


w sprawie: powołania Forum Społeczno – Gospodarczego przy Prezydencie Miasta Płocka


Na podstawie § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka,  ustalonego zarządzeniem nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004r.  zarządza się, co następuje:

§ 1


1.Powołuje się Forum Społeczno – Gospodarcze działające przy Prezydencie Miasta Płocka, zwane dalej „Forum”, w skład którego wchodzą:
1)Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju,
2)Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia,
3)Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Integracji Europejskiej,
4)Forum dla Płocka,
5)Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
6)Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,
7)Związek Gmin Regionu Płockiego,
8)Centrum Wspierania Biznesu,
9)Klub Kapitału Płockiego,
10)Regionalne Centrum Rozwoju Technologii w Płocku - Inkubator Przedsięwzięć Innowacyjnych,
11)Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych,
12)Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Płocku,
13)Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,
14)Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
15)Politechnika Warszawska w Płocku,
16)Uniwersytet Warszawski w Płocku,
17)Zarząd Regionu Płockiego NSZZ Solidarność,
18)Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwo Mazowieckie Rada Międzypowiatowa OPZZ w Płocku.
2.Podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 4-18 desygnują swoich przedstawicieli do pracy w Forum.
3.Forum ustali skład osobowy, wyłoni Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza oraz określi sposób reprezentacji w terminie 30 dni od daty powołania.
4.Zadaniem Forum jest podejmowanie działań dla stworzenia korzystnego społeczno-gospodarczego wizerunku miasta celem przygotowania jak najkorzystniejszej oferty inwestycyjnej skierowanej do inwestora zewnętrznego, a w szczególności:
kontynuacja działań podjętych w celu zdobycia i utrzymania statusu „Gminy Przyjaznej Inwestorowi”,
analiza i monitorowanie strategii promocji miasta,
współpraca przy realizacji planu marketingowego miasta,
koordynacja działań podejmowanych przez członków Forum.
5.W celu ustalenia zasad współpracy oraz określenia wzajemnych zobowiązań poszczególnych członków, Forum powoła komitety doradcze i przypisze im odpowiedni zakres zadań tematycznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania.
6.Komitet doradczy wyłoni spośród siebie zespoły wykonawcze do poszczególnych zadań realizowanych przez Forum.
7.Forum będzie odbywać posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku. Pierwsze posiedzenie zwołuje się na dzień 14 czerwca 2004 roku.
8.Praca w Forum ma charakter społeczny.

§ 2


Kontakt z mediami z ramienia Forum utrzymuje Przewodniczący Forum lub osoba przez niego upoważniona, zapewniając spójność tych kontaktów z polityką medialną Prezydenta Miasta Płocka.


§ 3


Forum sporządza protokoły z przebiegu posiedzeń i przedkłada je do wiadomości Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1967/04 z dnia 14 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:00
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 616

Stopka